The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới trong các doanh nghiệp
02/05/2022 - Lượt xem: 286
Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên mới trong các doanh nghiệp. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy cấp mình thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08 tháng 12 năm 2016 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, tập trung củng cố, kiện toàn, duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động.

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với DNTN Nhất Bang về thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Trong đó, cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển 2.904 đoàn viên công đoàn, thành lập 102 công đoàn cơ sở; 315 đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 04 tổ chức đoàn thanh niên cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Tích cực tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm tổ chức tiếp xúc, gặp mặt các doanh nghiệp, nhất là dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện... góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã tiến hành thành lập tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khi có đủ số người lao động là đoàn viên, hội viên theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TU.

Các đoàn thể trong doanh nghiệp đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã thực hiện tốt chức năng động viên đoàn viên chấp hành tốt pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ làm công tác đoàn thể ở cơ sở; cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm cập nhật kiến thức xây dựng phong trào trong công ty, doanh nghiệp để các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngày càng được củng cố và hoạt động tốt hơn.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa tranh thủ thường xuyên sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Vai trò công đoàn tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở một số cơ sở chưa rõ nét nên công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên có lúc chưa hiệu quả. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (chiếm khoảng 90%), sử dụng rất ít lao động hoặc chủ yếu là lao động theo thời vụ, thiếu tính ổn định; hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thiếu tính bền vững, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động trong việc thành lập tổ chức đoàn của các cấp bộ đoàn vẫn chưa thực sự hiệu quả. Số tổ chức đoàn mới thành lập còn ít so với số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, chưa thành lập được tổ chức hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hoạt động đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế, nội dung thiếu hấp dẫn, hình thức đơn điệu; thời gian, địa điểm, kinh phí hoạt động của đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

Nhìn chung, công tác xây dựng, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân được quan tâm, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và Điều lệ các tổ chức đoàn thể. Hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân cơ bản phù hợp với quy định và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho việc xây dựng tập thể người lao động đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG