The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân
24/11/2019 - Lượt xem: 1545
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng.

Tích cực cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở (04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày đi cơ sở), lấy địa bàn dân cư làm cơ sở hoạt động theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, hội viên và khắc phục dần bệnh “thành tích, hành chính hóa”, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy cơ sở thường xuyên chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể  tập trung tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận; thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ năm 2018 đến năm 2020. Trên cơ sở đó, thống nhất giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đã thành lập đoàn, tiến hành giám sát 35 nội dung, cấp cơ sở 56 nội dung về các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến đời sống của nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận.  Ảnh: Nguyễn Huy

Những năm qua, công tác dân vận đã thu được những thành tựu đáng kể. Đó là mức sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt; bộ mặt của huyện được đổi mới khá toàn diện,...; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân được củng cố và tăng cường; qua nhiều kênh thông thông tin theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, để đề xuất những kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, giải quyết các quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cơ cấu, tổ chức và hoạt động của hệ thống dân vận từ huyện tới cơ sở kịp thời củng cố và kiện toàn, đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận. Quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận các cấp và các tổ chức, đoàn thể quần chúng trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã chưa có nhiều đổi mới, có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa toàn diện, chưa có chiều sâu; việc chủ động thực hiện, triển khai các hoạt động giám sát ở một số cấp huyện và cơ sở còn chậm và lúng túng trong lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công phối hợp triển khai thực hiện. Ngoài ra, việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai vẫn còn để người dân đi lại nhiều lần gây bức xúc, khó khăn cho nhân dân. Công tác dân vận vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển của huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn chưa đi vào chiều sâu, đồng bộ... Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ...làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguyên nhân là do nhận thức về đổi mới công tác dân vận chưa đồng đều trong tất cả các cấp, cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận yếu về trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; cơ chế, chính sách và điều kiện làm việc của tổ chức và cá nhân cán bộ làm công tác dân vận còn nhiều khó khăn, bất cập. Cơ chế phối hợp hoạt động trong công tác vận động nhân dân còn chưa đồng bộ trong các tổ chức trong hệ thống chính trị; đang có khuynh hướng “hành chính hóa” các tổ chức quần chúng và công tác vận động quần chúng.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng. Tích cực cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở…

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG