Unable to connect to the remote server Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
09/05/2023 - Lượt xem: 189
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên nói chung, quân đội nói riêng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của internet, mạng xã hội (MXH) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta.

Thủ đoạn của chúng là triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang MXH để tán phát các tài liệu, bài viết, lồng ghép các hình ảnh, tạo các video clip ghép hình, lồng tiếng có nội dung xuyên tạc, nói xấu nội bộ, đả kích cơ chế lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội, của “Bộ đội Cụ Hồ” nhằm từng bước thẩm thấu, tác động vào nhận thức, tình cảm, gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về đường lối lãnh đạo của Đảng, thực trạng của xã hội, vai trò của quân đội hiện nay, từ đó làm cho nội bộ dao động về tư tưởng, giảm sút niềm tin và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tiến tới thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội.

Song song với các thủ đoạn nói trên, các thế lực thù địch còn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam; thông qua tài trợ, hợp tác từng bước tác động chuyển hóa nội bộ, hướng lái Việt Nam theo đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chúng sử dụng các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài, hậu thuẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động chống Việt Nam; thúc đẩy hình thành hội, nhóm hoạt động chống phá trong nước, kích động số trí thức, văn nghệ sĩ cực đoan, quá khích lợi dụng phản biện, góp ý để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tạo dựng các phần tử chống đối trong nước “đòi dân chủ”, “tự do thông tin” theo tiêu chí phương Tây.

Chúng triệt để lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; giao lưu kinh tế, văn hóa; đầu tư, viện trợ, nhất là ở cấp cơ sở để tuyên truyền xuyên tạc, hỗ trợ, hậu thuẫn các hoạt động chống phá, kích động tụ tập biểu tình, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy mâu thuẫn trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, tiến tới kích động bạo loạn lật đổ chế độ ta. Chúng lợi dụng việc Quốc hội lấy ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai để nói xấu chế độ, không phải “gỡ rối đất đai” mà thực chất là “gây rối đất đai”.

Một số đối tượng lại xuyên tạc rằng: Nhà nước Việt Nam tiến hành sửa đổi Luật Đất đai là để thao túng thị trường đất đai nhằm mang lại lợi ích cho nhóm này hay nhóm khác trong xã hội chứ không phải vì lợi ích chung của người dân.

Để phục vụ cho mục đích này, thời gian vừa qua, các tổ chức phản động lưu vong, trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài duy trì và lập mới hàng ngàn website, blog, tài khoản Facebook, YouTube... để gia tăng các chiến dịch “chiến tranh tâm lý”; phát động hàng trăm chiến dịch tán phát tin giả, tin sai sự thật trên mạng internet; lợi dụng vỏ bọc “xã hội dân sự”, “phản biện xã hội” để thu thập thông tin, tập hợp lực lượng đối lập, thúc đẩy “bất tuân dân sự” ở trong nước, xuyên tạc chia rẽ nội bộ, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.

Một số đối tượng ở bên ngoài đóng vai trò là “nguồn tin” thường xuyên tạo dựng các thông tin sai lệch, xuyên tạc về nội bộ Đảng, chính quyền các cấp, đời tư các đồng chí lãnh đạo cấp cao... để tán phát lên internet, MXH nhằm dẫn dắt, định hướng số đối tượng phức tạp, chống đối trong nước hoạt động tuyên truyền chống phá.

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng  ảnh 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân không nghe lời kẻ xấu xúi giục vượt biên. Ảnh: Đ.T

Trong nội bộ, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chiều hướng phức tạp, ngày càng công khai. Một số đối tượng cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi đa nguyên, đa đảng; cung cấp thông tin cho báo, đài phương Tây công khai chống phá, thách thức chính quyền; móc nối, nhận tài trợ từ bên ngoài, lập hội, nhóm chống đối trên mạng internet, lôi kéo cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức, luật sư... tham gia; lợi dụng vỏ bọc “xã hội dân sự”, “phản biện xã hội”, danh nghĩa yêu nước, từ thiện, giáo dục, hoạt động tôn giáo, các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp trong nước để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, chờ thời cơ để hình thành “tổ chức đối lập”.

Tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin nội bộ chưa được kiểm chứng diễn ra phổ biến trên không gian mạng, tạo dư luận trái chiều trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với những thủ đoạn trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn triệt để khai thác, lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là internet và MXH nhằm gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với những chiêu thức, thủ đoạn mới hơn, tinh vi hơn.

Trong đó, nổi bật là việc sử dụng MXH Facebook, YouTube, Zalo... và một số hãng truyền thông không thiện chí với Việt Nam để phát động các chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động đăng tải, phát tán tin, bài viết, video clip xấu, độc, sai lệch, xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, bôi nhọ thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; lợi dụng một số sai sót của chính quyền các cấp trong xử lý các vấn đề tranh chấp đất đai, công tác cán bộ để kích động, chia rẽ, phá hoại nội bộ; tạo ra nhiều luồng thông tin trái ngược, không đúng sự thật, trái với các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Một số đối tượng còn giả danh quân nhân để trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí, truyền thông có nội dung chưa chính xác về những vấn đề nhạy cảm nhằm xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; tạo ra những phản ứng trái chiều, phức tạp trong xã hội, tác động tiêu cực đến lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Để nâng cao “sức đề kháng”, “tự miễn dịch” nhằm đẩy lùi, giảm thiểu tác hại từ các quan điểm sai trái, thông tin xấu, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên không gian mạng để không bị mơ hồ, mất cảnh giác, vô tình tiếp tay cho chúng.

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, từ đó chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là, phát huy vai trò cấp ủy Đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng, các lực lượng, đoàn thể trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn cho cán bộ, đảng viên; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bảo đảm sự đồng bộ và năng lực hoạt động thường xuyên có hiệu quả; luôn bám sát tình hình thực tiễn để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức Đảng chủ trương, biện pháp lãnh đạo tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Chủ động dự báo, nắm bắt, theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng để tổng hợp, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời làm tư liệu, tài liệu đấu tranh có hiệu quả; định hướng dư luận nhân dân và cán bộ, đảng viên, quân nhân nhận thức đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, bảo vệ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ba là, thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là về chính trị tư tưởng của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Từng cơ quan, đơn vị phải tích cực, chủ động bổ sung kiện toàn kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ, phòng-chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời, thường xuyên đánh giá quá trình tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, sai trái, không để các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo quân nhân tham gia hoạt động chống phá.

Bốn là, tổ chức lực lượng nòng cốt đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch kết nối các trang MXH để xây dựng lực lượng hùng hậu, đủ mạnh để đấu tranh, trấn áp.

Tích cực chia sẻ, lan tỏa các bài viết, hình ảnh tốt đẹp của các đơn vị quân đội; các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương theo dõi nắm chắc tình hình, phát hiện các hoạt động tụ tập biểu tình trái pháp luật, kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội và người dân; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên “bám mạng”, nắm, báo cáo kịp thời thông tin tình hình trên internet, MXH, chủ động báo cáo, cung cấp các thông tin về hoạt động của các thế lực thù địch để phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh kịp thời; tập trung chia sẻ các tin bài, video clip theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 và cơ quan báo chí quân đội.

Năm là, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật để tăng cường sức mạnh chính trị, “sức mạnh mềm” cho bộ đội.

Coi trọng xây dựng ý thức tự giác của mỗi quân nhân trong chấp hành nền nếp chế độ; xây dựng mối đoàn kết tốt trong nội bộ, đoàn kết quân-dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, hành vi sai trái trong đơn vị, thái độ thiếu trách nhiệm, ngại khó khăn, gian khổ. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Với nhiều hình thức, biện pháp chủ động phối hợp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn không để cho các “cơ sở xã hội” của các tổ chức “xã hội dân sự” tiến hành các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tác động tới cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/quan-doi-tich-cuc-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-khong-gian-mang-post236543.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG