The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường
06/12/2019 - Lượt xem: 1923
Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian qua luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường.

Để thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở các xã, phường chú trọng thực hiện công khai những vấn đề có liên quan đến người dân để nhân dân biết, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm; việc thực hiện các đề án như xây kè chống sạt lở suối Hội Phú giai đoạn 2, đường Nguyễn Văn Linh, Mở rộng đường Sư Vạn Hạnh, Trung tâm thương mại Pleiku... các dự án rà soát hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, các loại thuế, phí, lệ phí, các khoản huy động nhân dân đóng góp, kết quả bình xét hộ nghèo, công khai danh sách nguồn thanh niên nhập ngũ, chế độ chính sách xã hội, người có công, lựa chọn đối tượng được hưởng hỗ trợ chính sách xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo.

Những vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như: Huy động đóng góp xây dựng hội trường thôn, làng, tổ dân phố, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; quỹ khuyến học, quỹ vệ sinh môi trường, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo. Thực hiện công khai bằng nhiều hình thức. Ngoài niêm yết tại trụ sở UBND, trụ sở hội trường thôn, làng, tổ dân phố còn thực hiện công khai trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông qua đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, trưởng các đoàn thể để thông báo tại các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt đoàn thể, các buổi tiếp xúc cử tri; xây dựng hòm thư góp ý. Cấp ủy, chính quyền xã, phường đã tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến tham gia rộng rãi trước khi đưa ra quyết định quan trọng như: Xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND, việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước. Thành lập Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát trực tiếp vào các công trình do nhân dân đóng góp kinh phí, quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, quản lý xây dựng.

Công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; duy trì và thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho công dân, tổ chức; thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Cấp xã, phường đã tiếp 146 lượt (146 người) với 142 vụ việc. Hiện nay, 23/23 xã, phường của thành phố đã thực hiện cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” và áp dụng phần mềm hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý chất lượng theo “TCVN ISO 9001” tại 23/23 xã, phường của thành phố. Bên cạnh đó, bộ phận tư pháp đã phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tiến hành hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định. Đồng thời thường xuyên củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở thôn, làng, tổ dân phố, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Các Tổ hòa giải đã hòa giải thành: 416 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình và vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại phường Yên Thế, TP.Pleiku. Ảnh: Nguyễn Đông

Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư được đưa ra dân bàn bạc, thống nhất. Đã có 175/175 thôn, làng, tổ dân phố xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, nhất là các công trình do thành phố, xã, phường làm chủ đầu tư, góp phần tích cực trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; Mặt trận xã, phường đã chủ trì tiến hành 115 cuộc giám sát; ban thanh tra nhân dân giám sát 265 cuộc; ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 363 cuộc. Ngoài ra, thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đương chức về sinh hoạt ở khu dân cư, được nhân dân giám sát, góp ý và cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú có nhận xét hằng năm. Tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tham gia cùng lãnh đạo UBND thành phố tổ chức 09 cuộc đối thoại với các hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án Kè chống sạt lở Hội Phú; thu hồi đất Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh lâm sản Gia Lai…

Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp để lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 2.641 đối tượng người có công cách mạng với kinh phí gần 36 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho 5.007 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 19,3 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Hỗ trợ 10/11 trường hợp xây mới, 52/65 trường hợp sữa chữa với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng (trong đó kinh phí tỉnh cấp 1,1 tỷ, ngân sách thành phố là 340 triệu đồng). Vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư hỗ trợ về nhà ở cho 28 gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Thành phố phê duyệt 50 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm số tiền 5,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 357 lao động, mở 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Chư Á 62 học viên (dạy thợ nề: 35 học viên, dạy trồng rau an toàn: 27 học viên). Thực hiện chương trình 67, 167 của Chính phủ, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 213 căn nhà cho hộ nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Thành ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia đóng góp quỹ“Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, Quỹ Vì người nghèo xã, phường đã hỗ trợ xây mới 58 nhà đại đoàn kết với số tiền 1 tỷ 990 triệu đồng, sữa chữa 63 nhà với số tiền 345 triệu đồng, hỗ trợ 531 hỗ để sản xuất, chăn nuôi với số tiền 2 tỷ 319 triệu đồng, hỗ trợ 294 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi số tiền 87 triệu đồng; tặng quà tết cho 1.268 hộ với số tiền 370 triệu đồng, hỗ trợ 67 hộ nghèo đau nằm viện dài ngày với số tiền 77 triệu đồng. Thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc xây dựng nông thôn mới được thành phố tập trung đầu tư triển khai và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, thành phố có 09/09 xã hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới và đang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, để hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai trước năm 2020, thành phố đã tập trung đầu tư, chỉnh trang các công trình hạ tầng đô thị, nhất là việc giải tỏa hành lang, vỉa hè vào đúng chỉ giới theo quy định; các ngành chức năng đã thực hiện cấp giấy phép và kiểm tra xây dựng; xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, đã tổ chức ra quân làm trật tự đô thị 135 đợt, với trên 1.350 lượt người tham gia, trong đó tập trung giải tỏa khu vực chợ Hoa Lư cũ, các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên các trục đường chính, khu vực trung tâm thành phố; Đoàn kiểm tra liên ngành cùng với UBND các phường vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm và xử lý, tháo dỡ. Tổng số trường hợp vi phạm: 8.3790 trường hợp; đã tháo dỡ 6.675 trường hợp, đạt 79,66 %. Làm tốt công tác bồi thường, tái định cư, tiến hành đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường; vận động 261/261 hộ với diện tích di dời hàng rào, vật kiến trúc 4.108/4.108m2, đạt tỷ lệ đồng thuận trong nhân dân 100%. Tập trung triển khai thực hiện các dự án: Kè chống sạt lở Suối Hội Phú; Mở rộng nhà thi đấu thể thao Tỉnh; Khu dân cư đường Lê Duẩn; Đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, Trung tâm trưng bày, bào hành và bảo trì ô tô thành phố Pleiku; Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Gia Lai (KfW); Cải tạo nút giao thông Phù Đổng; Khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh; Công ty dịch vụ vận tải hàng hóa Gia Lai; Mở rộng đường Sư Vạn Hạnh; Trung tâm thương mại Pleiku; Đất cao su 327 xã Gào; Xây dựng viện nghiên cứu giống cây công nghệ cao, Xây dựng nhà máy tách, phân loại, đóng gói, bảo quản hoa quả xuất khẩu và xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã An Phú; khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, nút giao thông Phù Đổng...

Có thể khẳng đinh, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền thành phố đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân; thường xuyên tham gia sinh hoạt ở địa bàn khu dân cư, theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết tình hình kinh tế, an ninh chính trị, văn hóa - xã hội.

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG