Unable to connect to the remote server Pleiku: Nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập, làm theo Bác
07/03/2020 - Lượt xem: 1830
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực.

Đầu tiên phải kể đến việc giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cái cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm đạo đức công vụ, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát để triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn kịp thời những sai sót, đảm bảo cho các hoạt động đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sách nhiễu, tiêu cực gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng, thay đổi lề lối, tác phong làm việc của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân. Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch đi cơ sở hiệu quả, thiết thực theo phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. 

Tiếp đến là việc chỉ đạo thực hiện nghiêm tình trạng ăn uống, “chè chén”, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy lùi tình trạng ăn uống, “chè chén”, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Đồng thời thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Qua kiểm tra, theo dõi, thành phố chưa để xảy ra tình trạng nhân dân phản ánh các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên ăn uống, nhậu nhẹt quá đà, xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku Nguyễn Thị Tâm phát biểu ý kiến khi Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó là việc xác định rõ nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lãng nghe đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, đã từng bước khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của thành phố, tạo ra sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, có tác động tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Công tác chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề hàng năm được quan tâm chỉ đạo: Năm 2016, đã triển khai thực hiện nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu”; năm 2017, triển khai thực hiện nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; năm 2018,  sinh hoạt chuyên đề về nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2019, triển khai thực hiện nội dung chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã góp phấn nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. Bên canh đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện; giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nêu cao ý thức trong việc rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tình thần, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên; chấp hành thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Huy Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG