The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Đẩy mạnh việc mua báo, tạp chí của Đảng
25/06/2019 - Lượt xem: 1896
Nhận thức được tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp những thông tin thời sự, chuẩn xác, kịp thời tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại những âm mưu, quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực của đời sống. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Pleiku việc triển khai mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã thu được những kết quả tích cực.

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, báo Gia Lai (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai. Nhờ vậy, trong những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố có sự chuyển biến rõ rệt. Việc đọc báo Đảng cũng được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, trên địa bàn thành phố một số đơn vị vẫn duy trì tốt việc giao ban công việc đầu giờ và đọc báo hàng ngày, hàng tuần. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân dần ý thức tự đọc, tự nghiên cứu để trang bị thêm thông tin, kiến thức cho bản thân. Công tác quản lý báo Đảng được triển khai khá chặt chẽ, nhiều đơn vị có phòng đọc sách, báo tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu sách báo, tài liệu…

Bên cạnh đó, để việc đọc báo Đảng trở nên rộng rãi, từ tháng 8-2017, thành phố Pleiku đã thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy cấp ấn phẩm báo Gia Lai cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu, nhằm thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong việc kết nối thông tin liên lạc thông qua báo chí đến với các đảng viên. Từ đó giúp các đảng viên nắm rõ thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh và các địa phương. Đến nay, đã có 2.149 đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghĩ hưu được cấp báo Gia Lai.

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đã đạt được trên địa bàn tthành phố vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị, chưa thực hiện tốt việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, Báo Gia Lai, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa xem việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí là nhu cầu thiết yếu hàng ngày, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

Thời gian tới, Thành ủy Pleiku sẽ tiếp tục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức Đảng các cấp hiện nay. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng; nâng cao nhận thức về báo, tạp chí của Đảng là những ấn phẩm đặc biệt cần thiết, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới, là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và các cấp ủy.

Hoàng Liên

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG