21/03/2016 - Lượt xem: 2697
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kết quả thực hiện 5 năm 2011 – 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội thông qua trong giai đoạn 2011 – 2015, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

<p>&nbsp;<span style="letter-spacing: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: transparent;">Đ&aacute;nh gi&aacute; chung trong 5 năm từ năm 2011 &ndash; 2015, kinh tế vĩ m&ocirc; cơ bản ổn định, lạm ph&aacute;t được kiểm so&aacute;t, điều h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ chủ động, linh hoạt v&agrave; phối hợp tốt hơn với ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i kho&aacute; n&ecirc;n cơ bản bảo đảm được c&aacute;c c&acirc;n đối lớn của nền kinh tế. Tốc độ tăng gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng giảm mạnh, từ 11,75 năm 2010 xuống c&ograve;n 0,6% v&agrave;o năm 2015. Mặt bằng l&atilde;i suất giảm, năm 2015 chỉ bằng khoảng 50% so với cuối năm 2011. Tỷ gi&aacute;, thị trường ngoại hối ổn định.</span></p> <div class="post-content" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-stretch: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span id="dnn_ctr14003_newsviewer_ctl00_lbContent" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto; font-size: 13px; line-height: 20px; box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p> <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; text-align: center; background: transparent;"><img src="http://dangcongsan.vn/DATA/0/2016/03/pho_tt_chinh_phu_34-14_03_33_218.jpg" width="450" height="329" alt="" /></div> <div style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 2px 0px 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; text-align: center; background: transparent;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font color="#0070c0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; background: transparent;">Ph&oacute; Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o của Ch&iacute;nh phủ. Ảnh: VGP</font></p> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Đặc biệt, quản l&yacute; ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước được tăng cường; ch&iacute;nh s&aacute;ch thu được điều chỉnh ph&ugrave; hợp g&oacute;p phần th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, th&uacute;c đẩy sản xuất kinh doanh, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu hội nhập; đẩy mạnh chống thất thu, chống chuyển gi&aacute;, xử l&yacute; nợ đọng thuế, thu ng&acirc;n s&aacute;ch tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Nhiệm vụ thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước h&agrave;ng năm đều vượt dự to&aacute;n Quốc hội đề ra. Cơ cấu thu chuyển biến t&iacute;ch cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ng&agrave;y c&agrave;ng cao trong tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 68%, trong đ&oacute; năm 2015 đạt khoảng 74,2%, cao hơn mục ti&ecirc;u đề ra l&agrave; 70%. Tổng chi ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước giai đoạn 2011-2015 bằng khoảng 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010, trong đ&oacute; chi đầu tư ph&aacute;t triển bằng khoảng 1,7 lần, chi trả nợ bằng khoảng 1,83 lần, chi thường xuy&ecirc;n bằng khoảng 2,53 lần.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Chi ng&acirc;n s&aacute;ch được quản l&yacute; chặt chẽ hơn theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, c&aacute;c nhiệm vụ chi được cơ cấu lại, ưu ti&ecirc;n cho bảo đảm an sinh x&atilde; hội, ph&aacute;t triển con người v&agrave; thực hiện c&aacute;c nghĩa vụ trả nợ. Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư ph&aacute;t triển, tập trung vốn ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh quan trọng, cấp b&aacute;ch v&agrave; đầu tư ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng th&ocirc;n. Trong tổng chi ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước giai đoạn 2011-2015, chi thường xuy&ecirc;n chiếm khoảng 64-65%.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Ph&oacute; Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c cho biết, trong giai đoạn 2011 &ndash; 2015, Ch&iacute;nh phủ thực hiện 3 đột ph&aacute; chiến lược về thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư, kinh doanh v&agrave; năng lực cạnh tranh; Ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; khoa học c&ocirc;ng nghệ cũng như huy động c&aacute;c nguồn lực đầu tư x&acirc;y dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - x&atilde; hội.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Trong đ&oacute;, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng đạt kết quả bước đầu. Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; triển khai thực hiện đề &aacute;n t&aacute;i cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng theo hướng kết hợp giữa chiều rộng v&agrave; chiều s&acirc;u, ch&uacute; trọng chiều s&acirc;u, n&acirc;ng cao hiệu quả v&agrave; sức cạnh tranh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch t&iacute;ch cực, tỷ trọng c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; dịch vụ trong GDP tăng từ 79,9% năm 2011 l&ecirc;n 82,6% v&agrave;o năm 2015.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Tuy nhi&ecirc;n, theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Ch&iacute;nh phủ, trong 5 năm qua, tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước chưa đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu chi thường xuy&ecirc;n v&agrave; chi trả nợ; to&agrave;n bộ chi đầu tư phải dựa v&agrave;o nguồn vay nợ của Ch&iacute;nh phủ. Cơ cấu chi ng&acirc;n s&aacute;ch chưa ph&ugrave; hợp, tỷ lệ chi đầu tư tiếp tục giảm s&uacute;t từ 28% giai đoạn trước giảm xuống 23,4% giai đoạn 2011-2015; một số khoản chi chưa được quản l&yacute; chặt chẽ, chi thường xuy&ecirc;n tăng nhanh; bội chi ng&acirc;n s&aacute;ch c&ograve;n cao, chưa đạt mục ti&ecirc;u giảm xuống c&ograve;n 4,5% GDP. Tỷ lệ nợ c&ocirc;ng/GDP v&agrave;o cuối năm 2015 khoảng 62,2%, nợ Ch&iacute;nh phủ/GDP l&agrave; 50,3%, nợ nước ngo&agrave;i của quốc gia/GDP 43,1%, từ c&aacute;c mức tương ứng của năm 2011 l&agrave; 50%, 39,3% v&agrave; 37,9%.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; chất lượng t&iacute;n dụng chưa cao, xử l&yacute; nợ xấu c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn. Thị trường vốn, chứng kho&aacute;n, bất động sản ph&aacute;t triển thiếu bền vững v&agrave; c&ograve;n tiềm ẩn rủi ro. Xuất khẩu c&oacute; xu hướng tăng chậm lại v&agrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn, nhập khẩu đang c&oacute; xu hướng tăng v&agrave; nhập si&ecirc;u c&oacute; nguy cơ tăng trở lại l&agrave;m ảnh hưởng tới mục ti&ecirc;u ổn định kinh tế vĩ m&ocirc; v&agrave; g&acirc;y kh&oacute; khăn cho điều h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ. T&igrave;nh h&igrave;nh bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp&hellip;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><b style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px; background: transparent;">Ch&iacute;nh phủ chỉ r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến tồn tại, hạn chế</b></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Với những tồn tại, hạn chế đ&atilde; được n&ecirc;u ra, Ch&iacute;nh phủ x&aacute;c định nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan do t&aacute;c động của cuộc khủng hoảng t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; suy tho&aacute;i kinh tế to&agrave;n cầu, thi&ecirc;n tai, dịch bệnh, những diễn biến mới rất phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực, t&igrave;nh h&igrave;nh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Song trực tiếp v&agrave; quyết định nhất l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan, chủ yếu l&agrave; nhận thức về kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, nhất l&agrave; về vai tr&ograve; của Nh&agrave; nước, kinh tế nh&agrave; nước, doanh nghiệp nh&agrave; nước, kinh tế hợp t&aacute;c, kinh tế tư nh&acirc;n, thị trường quyền sử dụng đất, quản l&yacute; gi&aacute; cả, ph&acirc;n bổ nguồn lực, cơ chế cung ứng dịch vụ c&ocirc;ng, gi&aacute; dịch vụ trong gi&aacute;o dục, y tế... chưa đủ r&otilde;, c&ograve;n kh&aacute;c nhau, chưa theo kịp y&ecirc;u cầu đổi mới về ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; hội nhập quốc tế.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">V&igrave; vậy, việc x&acirc;y dựng, ho&agrave;n thiện thể chế, ph&aacute;p luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; trong chỉ đạo điều h&agrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội nhiều mặt c&ograve;n l&uacute;ng t&uacute;ng, thiếu nhất qu&aacute;n, chưa thật ph&ugrave; hợp với kinh tế thị trường n&ecirc;n hiệu quả chưa cao, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để huy động c&aacute;c nguồn lực cho đầu tư ph&aacute;t triển.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Ngo&agrave;i ra, hệ thống văn bản ph&aacute;p luật chưa được ho&agrave;n thiện. Việc hướng dẫn c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch chưa kịp thời v&agrave; đồng bộ. Tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước nhiều mặt c&ograve;n hạn chế; nhiều luật, ph&aacute;p lệnh, nghị định,&hellip; chậm đi v&agrave;o cuộc sống. Chưa l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, đ&ocirc;n đốc thực hiện v&agrave; sơ kết, tổng kết thực tiễn. Chưa thay thế được kịp thời những c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ phẩm chất, năng lực, thiếu tr&aacute;ch nhiệm, thực thi k&eacute;m hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">Mặt kh&aacute;c, phương thức l&atilde;nh đạo quản l&yacute; kinh tế - x&atilde; hội chưa thật ph&ugrave; hợp, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đ&aacute;p ứng kịp y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển trong kinh tế thị trường v&agrave; hội nhập quốc tế. Khả năng ph&acirc;n t&iacute;ch, dự b&aacute;o c&ograve;n bất cập. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; việc đ&agrave;o tạo, sử dụng c&aacute;n bộ c&ograve;n nhiều mặt hạn chế. T&iacute;nh thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, kỷ luật, kỷ cương chưa nghi&ecirc;m.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">C&aacute;c biện ph&aacute;p thực hiện thiếu cụ thể v&agrave; chưa ki&ecirc;n quyết, chưa bắt kịp với y&ecirc;u cầu của thực tiễn. Quản l&yacute; thị trường, gi&aacute; cả, điều h&ograve;a cung cầu một số mặt h&agrave;ng thiết yếu phục vụ sản xuất v&agrave; đời sống chưa kịp thời, chưa đồng bộ, k&eacute;m hiệu quả. C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội h&oacute;a chậm được đổi mới, thiếu cơ chế r&otilde; r&agrave;ng, minh bạch, chưa khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c nh&agrave; đầu tư bỏ vốn để ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực x&atilde; hội./.</p> </span><strong><span id="dnn_ctr14003_newsviewer_ctl00_lbAuthors" class="xauthors" style="box-sizing: border-box; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal; text-align: right; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="Roboto"><span style="font-size: 14px; line-height: 20px;">Theo ĐCSVN</span></font></span></strong></div>

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,280.0023,620.00
THB696.81723.59
SGD17,449.3518,011.50
SEK2,232.522,327.61
SAR6,224.916,474.61
RUB324.34359.09
NOK2,313.932,412.48
MYR5,397.405,515.84
KWD76,616.1079,689.53
KRW18.2720.03
JPY179.85188.49
INR287.44298.97
HKD2,948.343,043.33
GBP28,490.4729,408.32
EUR24,973.3026,108.00
DKK3,348.523,477.20
CNY3,424.263,535.11
CHF25,222.6226,035.20
CAD17,102.8717,653.86
AUD15,914.9716,427.69
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG