The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
04/12/2018 - Lượt xem: 2059
Trong những năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định.

Theo đó, kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần; các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm giải quyết. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn phát huy tinh thần làm chủ, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, tỉnh có xuất phát điểm về kinh tế và trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; giá nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su, tiêu... bấp bênh, xuống thấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn trọng điểm vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, móc nối, lôi kéo phục hồi tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”, kích động người dân tộc thiểu số trốn sang Campuchia và Thái Lan nhằm chống phá ta lâu dài. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ có mặt còn hạn chế. Hiện nay, cùng với việc phát sinh các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức công vụ, tiêu cực của cán bộ, công chức; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế. Tình hình trên đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thời gian đến, để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, việc thực hành dân chủ; công khai và vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Người dân tham gia tích cực vào việc xây dựng chính quyền ngay tại cơ sở

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; Nghị định 60/2013/NĐ-CP; Nghị định 04/2015/NĐ-CP; gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII.

Ba là, phát huy vai trò của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chế độ dân chủ đại diện; làm tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành dân chủ công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Xây dựng văn hóa công sở, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, dân chủ với dân. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân. Tích cực triển khai các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” trong năm 2018 và những năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân.

Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tăng cường công tác phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cấp, các ngành, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, biểu dương, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG