Unable to connect to the remote server Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Gia Lai phát triển bền vững
31/08/2015 - Lượt xem: 2139
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của bọn đế quốc, thực dân áp bức trong suốt một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình; nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.
 Thành phố Pleiku hôm nay. Ảnh: Thanh Nhật
Thành phố Pleiku hôm nay. Ảnh: Thanh Nhật

Từ sau thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa 19-8, với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt hoàn toàn sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta và tiếp đến là đại thắng mùa Xuân năm 1975 “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”, chấm dứt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới-thời kỳ xây dựng và kiến thiết đất nước.

Sau 30 năm đổi mới (từ năm 1986), đất nước ta đã có những sự thay đổi vượt bậc và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội ngày một cao, huy động được nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng đất nước với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng và Nhà nước ta ngày càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản lý. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua gian khổ, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt được những thành tựu to lớn.

Ảnh: Minh Thi
Nâng cấp sân bay Pleiku. Ảnh: Minh Thi


Năm 1975, tỉnh ta có hơn 50 vạn người phải cứu đói, 95% dân số mù chữ, cơ sở vật chất, kỹ thuật hầu như chưa có gì, khắp tỉnh chỉ là ngổn ngang đồn bốt, căn cứ quân sự, phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. Đến nay, đã chấm dứt hoàn toàn nạn đói trong đồng bào dân tộc thiểu số; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng cao, từ 3,5%/năm giai đoạn 1976-1990 lên 11%/năm giai đoạn 1991-2010; thì đến giai đoạn 2011-2015 bình quân tăng 12,81%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 34,1 triệu đồng, gấp 36 lần so với năm 1991. Tổng thu ngân sách từ sau giải phóng đến năm 1991 đạt 40 tỷ đồng, năm 2001 đạt 256 tỷ đồng, đến năm 2008 đạt 1.750 tỷ đồng, thu ngân sách năm 2014 đạt trên 3.500 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông-lâm nghiệp-công nghiệp và dịch vụ phát triển toàn diện. Các vùng chuyên canh cây nông nghiệp và cây công nghiệp được hình thành và phát triển nhanh, đến nay toàn tỉnh có hơn 100.000 ha cao su, 11.500 ha hồ tiêu, gần 80.000 ha cà phê, hàng chục ngàn ha mía…

Hàng trăm công trình thủy lợi, thủy điện và các cụm, khu công nghiệp lớn được xây dựng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm tăng trưởng nhanh. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Hiện nay, Gia Lai đang trên đà phát triển bền vững, trở thành một vùng đất sôi động, giàu tiềm năng, không chỉ là nơi giao lưu của các nền văn hóa mà còn là nơi gặp gỡ của sự phát triển kinh tế và đang từng bước cùng với Kon Tum, Đak Lak trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

Ảnh: Minh Thi
Ảnh: Minh Thi

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục-đào tạo có chuyển biến cả về quy mô và chất lượng; hệ thống trường học đã được xây dựng đến làng, con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đến trường. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Cơ sở vật chất của ngành Y tế từ tuyến tỉnh tới cơ sở được đầu tư nâng cấp. Công tác xóa đói, giảm nghèo được tổ chức thực hiện quyết liệt và đã trở thành phong trào rộng khắp được nhân dân và các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, quan tâm ủng hộ; đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 13,96% (tương đương 44.164 hộ).

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có công, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết chế độ cho người có công được triển khai thường xuyên, chu đáo. Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo tiếp tục được quan tâm, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, góp phần phong phú thêm kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, quốc phòng-an ninh được tăng cường. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, từng bước chính quy, hiện đại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngoại giao nhân dân được chú trọng. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần đảm bảo an ninh biên giới và thu hút đầu tư.

 

Ảnh: Minh Thi
Diện mạo Nông thôn mới. Ảnh: Minh Thi

Đảng bộ Gia Lai thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đạt được những kết quả bước đầu quan trọng và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ 500 đảng viên trung kiên được tập hợp, chọn lựa trên cơ sở 1.100 đảng viên phát triển trong thời kỳ chống Pháp bố trí vào tổ chức hoạt động khắp các địa bàn ở vùng địch hậu và vùng kháng chiến, sau 40 năm giải phóng Đảng bộ tỉnh đã có 46.000 đảng viên với 989 tổ chức cơ sở Đảng.

Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã tập trung hướng về cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhân dân ngày càng tin vào Đảng, Nhà nước và tin vào tính ưu việt của chế độ ta.

Đặc biệt, Đảng bộ Gia Lai đã tập trung chỉ đạo công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo đúng lời dạy của Bác: “Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Đồng thời tạo điều kiện để thanh niên cống hiến, trưởng thành, phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt của đời sống xã hội, xứng đáng là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống Tây Nguyên bất khuất, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước và tại Gia Lai đang nỗ lực thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chúng ta cùng nhau ôn lại những bài học lớn vô cùng quý báu của cách mạng nước ta, nhằm phát huy khí thế của cuộc Tổng khởi nghĩa, tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tự lực, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy thuận lợi, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục những hạn chế, yếu kém thực hiện thắng lợi chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh sắp đến, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị-xã hội để Gia Lai phát triển bền vững”, phấn đấu xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG