The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phải kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện nghị quyết của Đảng (*)
17/10/2018 - Lượt xem: 1876
Chiều 16-10, tại TP. Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018). Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai trích đăng bài phát biểu này.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, ngành kiểm tra Đảng ở Đảng bộ tỉnh ta đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất, làm hạt nhân lãnh đạo. Thông qua việc kiểm tra, giám sát để rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên, giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên hoạt động trên các lĩnh vực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn giữ tròn khí tiết, bản lĩnh người cộng sản, đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) trao bức trướng của Tỉnh ủy cho ngành Kiểm tra Đảng tỉnh. Ảnh: T.N
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) trao bức trướng của Tỉnh ủy cho ngành Kiểm tra Đảng tỉnh. Ảnh: T.N
 
Nhìn chung kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần tích cực vào kết quả chung của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm qua.
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận, biểu dương thành tích và những tiến bộ của ngành Kiểm tra Đảng, của các tập thể và cá nhân thuộc các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua.
 
Sự nghiệp cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã bước sang thời kỳ phát triển mới đầy triển vọng nhưng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới.
 
Trước tình hình hiện nay, Đảng đã xác định phải kiên quyết thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này, như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đặt ra mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…” là thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng ta. 
 
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng và kiểm tra Đảng, trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
 
Một là, phải tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát nhằm cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, ngăn chặn vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Đồng thời, cũng qua kiểm tra, giám sát, phát hiện những nhân tố mới, những gương tốt để phát huy, biểu dương, phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính để cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi vụ việc vi phạm được phát hiện, phải xem xét và kiên quyết xử lý nghiêm minh để giáo dục, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. 
 
Hai là, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, ủy ban kiểm tra các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát từ trên xuống với tự kiểm tra của cấp dưới; kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng với trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, người đứng đầu cơ quan và sự giám sát của quần chúng nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để quần chúng góp ý kiến cho tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên.
 
Ba là, công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp ủy Đảng trong đó ủy ban kiểm tra các cấp là nòng cốt. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Có chương trình, kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát, không “khoán trắng” cho ủy ban kiểm tra. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy đầy đủ vai trò của ủy ban kiểm tra trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 
 
Bốn là, các cấp ủy Đảng cần tăng cường giáo dục các tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của công tác kiểm tra Đảng, tự giác làm công tác kiểm tra để tạo các điều kiện thuận lợi và làm chỗ dựa vững chắc cho ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp phải tiến hành kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, coi đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến sức mạnh của các tổ chức Đảng. 
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: T.N
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: T.N
 

Năm là, ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và nghiệp vụ giỏi, không ngại gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng. 

 
Cán bộ kiểm tra của Đảng phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm vững cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức sâu rộng, có phương pháp công tác khoa học, nhất là đạo đức phải trong sáng, khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu tự phê bình và phê bình. Phải nắm vững phương châm công tác kiểm tra “công minh, chính xác, kịp thời” và thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cán bộ làm công tác kiểm tra cũng luôn cần tự kiểm tra và tự chỉnh đốn mình, tự đổi mới bản thân và đội ngũ của mình, không để lợi ích cá nhân và bất cứ tác động tiêu cực nào chi phối…
 Theo GLO
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG