Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác cán bộ

Trong tháng 7/2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW. Cơ bản hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII theo lộ trình. Tham mưu cấp ủy các cấp rà soát, thẩm định, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp.

Theo đó, đã tham mưu phê duyệt quy hoạch với 162 lượt cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Cũng trong tháng 7, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ cấp chiến lược đối với các đồng chí được quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với việc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương nhằm thực hiện một bước việc chuẩn bị nhân sự đại hội.

Cụ thể, đã tiếp nhận và tham mưu xử lý đối với 98 lượt nhân sự diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (nâng tổng số tiếp nhận, xử lý lên 531 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý từ đầu năm 2019 đến nay). Hoàn thành, báo cáo Ban Bí thư Đề án “Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp huyện”. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 05 đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.

Triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng

Trong tháng 8/2019 và thời gian còn lại năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Đồng thời, theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ nhằm bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng và tổ chức, cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Toàn Ngành tiếp tục tham mưu quán triệt và triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cơ cấu (chú ý cơ cấu người dân tộc)... phương án nhân sự các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2021 và BCH Trung ương khóa XIII bảo đảm công tâm, công bằng, có tính kế thừa, ổn định nhưng có đổi mới, phát triển.

Cùng với đó, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết 5 năm việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII).

Tiếp tục tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới bảo đảm công khai, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định, thật sự tiêu biểu và kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền. Tham mưu thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy quản lý. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch; việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy các không là người địa phương một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung tham mưu cấp ủy tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư.

Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương trong việc xây dựng phương án nhân sự các cấp. Tham mưu cấp ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là sơ kết, đúc rút kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó chú ý đến tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, số lượng cấp phó... Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là 2 trọng tâm và 5 đột phá đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp.

Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân./.