Unable to connect to the remote server Một số kinh nghiệm trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku
30/04/2018 - Lượt xem: 1765
Hiện nay, Đảng bộ thành phố Pleiku có 68 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng (gồm: 28 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở) với 397 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố hiện nay là 7.640 đồng chí, trong đó, đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ xã, phường là 6.616 đồng chí.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức của xã, phường, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức ở các xã, phường cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã, phường có 483 người, trong đó: Cán bộ chuyên trách (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể) có 231 người, nữ 88 người, chiếm 38,1%; DTTS 20 người, chiếm 8,66%; đảng viên 231 đ/c, chiếm 100%. Công chức 252 người, nữ 161 người, chiếm 63,89%; DTTS 12 người, chiếm 4,76%; đảng viên 171 đồng chí, chiếm 67,86%.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, các cấp ủy đảng về công tác cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, tích cực xây dựng hệ thống chính trị xã, phường theo yêu cầu thời kỳ mới; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao, giữ vững và làm tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, từng bước làm việc đảm bảo nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ, quy chế, kế hoạch công tác. Phương thức lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều cải tiến, hiệu quả làm việc ngày càng cao. Hoạt động của HĐND chuyển biến tích cực theo hướng làm tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, quyết định các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, giám sát các cơ quan hành chính, đại diện quyền làm chủ cho cử tri. UBND thực hiện tốt hơn chức năng quản lý hành chính Nhà nước theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật, cải cách nhiều thủ tục hành chính, bộ máy từng bước tinh thông, giảm được phiền hà cho nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường bám dân, bám cơ sở, cải tiến phương thức và nội dung hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động lớn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển đoàn, hội viên vào tổ chức. Công tác kết nghĩa, phụ trách làng thường xuyên được chú trọng và đi vào chiều sâu.

Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên đáng kể, trẻ hóa, có kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng theo phân cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhiều chính sách khuyến khích cán bộ, công chức xã, phường tham gia học tập, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần từng bước chuẩn hoá đội ngũ, hướng đúng mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố có tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của địa phương trong tình hình mới.

Qua kết quả công tác cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

 Một là, giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở. Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng mà trước hết là trong ban thường vụ, ban chấp hành. Chú trọng công tác nêu gương, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách trong chỉ đạo, điều hành và quản lý, đi đôi với kiểm tra, giám sát. Phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện những nhiệm vụ đề ra.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Ba là, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và có năng lực thực tiễn, tâm huyết với công việc được giao, chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ tại chỗ nhất là cán bộ địa phương là người dân tộc thiểu số, khắc phục tính trông chờ, ỷ lại, quan liêu, xa dân.

Bốn là, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, coi trọng việc phát huy các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực từ tỉnh, thành phố và địa phương cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kinh tế.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG