Unable to connect to the remote server Một số kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị
10/05/2021 - Lượt xem: 1594
Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện bằng những hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo công khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân được biết, được bàn các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng quy ước, hương ước; việc sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố; tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được quan tâm triển khai; góp phần phát huy tinh thần dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác cải cách hành chính ở cấp xã được cải thiện rõ nét và từng bước đi vào nền nếp; đến nay, 220/220 ủy ban nhân dân cấp xã triển khai mô hình “một cửa điện tử liên thông”. Các địa phương thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn, thư vượt cấp; đã tổ chức 326 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Các cơ quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc công khai, minh bạch các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thủ tục, quy trình, quy định. 100% cơ quan, đơn vị đã củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Hằng năm, 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, rà soát, bổ sung các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; cụ thể hóa nội dung thực hiện dân chủ để thực hiện.

Các trường học trên địa bàn tỉnh đã tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện công khai, dân chủ trong công tác tài chính, quản lý và sử dụng tài sản; việc thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh, học sinh; việc sắp xếp, tổ chức lại các trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phòng, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các cơ sở y tế thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành y tế; công khai các thủ tục, giấy tờ có liên quan đối với người đến khám, chữa bệnh. Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của người bệnh bằng hòm thư góp ý, công khai đường dây nóng của Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Các doanh nghiệp đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho người lao động về Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ luật Lao động năm 2019. Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác thi đua khen thưởng, quỹ phúc lợi được thực hiện đúng quy định. Việc tổ chức hội nghị người lao động; ký kết, thoả ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được một số đơn vị thực hiện khá tốt. Hằng năm, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại đạt trên 70%. Từ đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm và sự chủ động, sáng tạo của người lao động, từng bước tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và đảm bảo đời sống cho người lao động.

Với việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét và phát huy mạnh mẽ. Đó là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tỉnh nhà.

Chí Kiên

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG