Unable to connect to the remote server Một số giải pháp xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10/11/2019 - Lượt xem: 6405
Toàn tỉnh hiện có 222/222 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, trong đó có 198 chi bộ có chi ủy (chiếm tỷ lệ 89,19%), với tổng số đảng viên là 2.240 đồng chí. Hiện nay, số chi bộ quân sự cấp xã chưa có chi ủy là 24 chi bộ thuộc 11/17 huyện, thị xã, thành phố.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cho cấp ủy các cấp quán triệt, xây dựng, tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã theo đúng quy định. Chi bộ quân sự cấp xã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được củng cố, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng đảng bộ xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt việc lãnh đạo xây dựng, củng cố, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp tham mưu cho đảng ủy cấp xã triển khai thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Tuy nhiên, việc xây dựng quy chế làm việc và tổ chức hoạt động của một số chi bộ quân sự còn lúng túng, vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quân sự địa phương hiệu quả chưa cao. Có nơi chưa phân định rõ vai trò của cấp ủy xã với vai trò của cấp ủy chi bộ quân sự cấp xã. Công tác phối hợp chỉ đạo giữa đảng ủy quân sự cấp huyện và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng hoạt động của một số chi bộ quân sự cấp xã chưa cao. Chất lượng xây dựng nghị quyết và sinh hoạt chi bộ có mặt còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát trong các chi bộ ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc, còn biểu hiện buông lỏng. Công tác tham mưu cho đảng ủy cấp xã và phối hợp với các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trong tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân binh chủng, tại chỗ, lực lượng dự bị động viên và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ chưa được quan tâm đúng mức, có nơi chưa đạt chỉ tiêu đề ra...

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết mô hình chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Ảnh: N.Đ

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên mọi lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng nhìn chung còn nhiều khó khăn; quốc phòng, an ninh được giữ vững, song vẫn còn nhiều phức tạp, tác động không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do đó, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang trong tình hình mới nhằm xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong chi bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng ở chi bộ. Xây dựng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tập hợp sức mạnh đoàn kết thống nhất cao. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ quân sự và cán bộ chủ trì ban chỉ huy quân sự cấp xã; phát huy tốt hiệu lực của quy chế phối hợp giữa đảng ủy quân sự huyện, thị xã, thành phố với đảng ủy cấp xã trong kiểm tra, giám sát chi bộ và cán bộ chủ trì ban chỉ huy quân sự cấp xã để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề mới nảy sinh; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, tăng cường hiệu lực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Gắn toàn bộ hoạt động lãnh đạo của chi bộ quân sự cấp xã vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo, nâng cao dân trí và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lãnh đạo lực lượng dân quân làm tốt công tác dân vận quần chúng theo Chỉ thị số 76-CT/BQP, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới; cùng với các lực lượng giữ vững an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề về quốc phòng, an ninh nảy sinh.

Hoàng Tuấn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG