The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng nâng cao chất lượng giám sát
16/02/2020 - Lượt xem: 1841
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng việc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị.

Nội dung giám sát ngày càng có chiều sâu và được gắn với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019; đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, 100% huyện, thị xã, thành phố và 93% số xã, phường, thị trấn hoàn thành nội dung giám sát năm 2019. Đối với cấp tỉnh: Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1590-TB/TU, ngày 28 tháng 3 năm 2019 về nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2019. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức 12 đoàn giám sát tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 6 xã, phường, thị trấn; 11 doanh nghiệp và 02 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát được 40 cuộc, trong đó: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 06 cuộc; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 04 cuộc; Liên đoàn Lao động tỉnh 11 cuộc; Hội Nông dân tỉnh 06 cuộc; Tỉnh đoàn 13 cuộc.

 

Nội dung giám sát: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 4 năm 2017 và Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; giám sát việc thực hiện Quyết định số 178-QĐ/UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2020; giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 912/KH-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; việc thực hiện pháp luật lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019; việc thực hiện Quyết định số 831/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 440/KH-UBND, ngày 01 tháng 3 năm 2019 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019; việc thực hiện Điểm 1, Khoản III, Điều I về chính sách đối với người học nghề lao động nông thôn (đối tượng là học viên nông dân) theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; việc thực hiện Công văn số 3622/UBND-NL, ngày 15 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hỗ trợ kinh phí cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: N.Đ

Đối với cấp huyện: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị -  xã hội cấp huyện đã tiến hành giám sát được 358 cuộc tại 197/222 xã, phường, thị trấn và 161 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp với 118 nội dung giám sát. Nội dung giám sát: Giám sát công tác của đảng ủy xã, phường đối với việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII); giám sát việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách và việc thực hiện chi trả chế độ cho giáo viên, chế độ ăn của học sinh bán trú (đối với các trường thực hiện mô hình bán trú); giám sát việc thu, chi các loại quỹ hội đặc thù trên địa bàn; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách chi trả cho cán bộ đoàn; kinh phí hỗ trợ cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định quy chế của tổ chức công đoàn; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công nhân, viên chức, người lao động; giám sát tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ 2016 - 2018. Giám sát việc triển khai, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020. Việc duy trì sỹ số học sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc đầu tư xây dựng và quản lý các điểm trường trên địa bàn; giám sát về quy chế làm việc, cải cách hành chính tại bộ phận một cửa; xét duyệt rà soát hộ nghèo; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình dự án tại các xã, thị trấn; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc xây dựng đường bê tông nông thôn; việc cấp phân bón, giống cây trồng, vật nuôi theo chương trình 135; chỉ tiêu kinh tế hội đồng nhân dân cùng cấp; việc trồng rừng.

Đối với cấp xã: Theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đối với cấp xã, các đoàn thể chính trị - xã hội không thành lập đoàn giám sát, phản biện riêng, việc giám sát, phản biện do mặt trận Tổ quốc chủ trì, vì vậy 70% các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường, thị trấn phối hợp cùng mặt trận Tổ quốc, hội đồng nhân dân cùng cấp tham gia các đợt giám sát về các nguồn thu tại địa phương; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; giám sát việc cấp phát tiền bán nghệ của Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vệ sinh an toàn thực phẩm, nông thôn mới; chế độ chính sách cho hộ nghèo trên địa bàn. Kết quả đã thành lập đoàn, tổ chức 124 cuộc giám sát tại 124 xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị với 214 nội dung. Bên cạnh đó, giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn 222 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng và 1.762 tổ hòa giải cơ sở; các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát trên 137 cuộc. Qua đó, kịp thời kiến nghị các cơ quan liên quan phối hợp khắc phục các vấn đề còn tồn tại; các tổ hòa giải tiếp nhận và đã tiến hành hòa giải thành hàng trăm vụ việc, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được tăng cường, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiếp 61 lượt công dân; tiếp nhận 13 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và đã chuyển 03 đơn đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.  

Nhìn chung, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, đối tượng giám sát được cấp ủy phê duyệt và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân; phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG