The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng ta
02/02/2020 - Lượt xem: 1802
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3-2-1930. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Sự kiện trọng đại đó gắn liền với Nguyễn Ái Quốc.

Trải qua bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đi đến kết luận "Trước hết phải có đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". ‘‘Bây giời học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin’’. Thế là người bắt tay trước hết, mở các lớp huấn luyện nhằm đào tạo những hạt nhân đầu tiên, làm nòng cốt tiến tới thành lập Đảng. Các lớp huấn luyện được liên tục mở ra từ năm 1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc) và đến đầu năm 1930. Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp và từ đó ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng và ở tất cả các thời kỳ, Hồ Chí Minh luôn đặt vấn đề xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bởi Người cho rằng, vai trò tiên phong lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Đảng, đạo đức trong sạch và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố xét cho cùng quyết định thắng lợi của cách mạng. Vì vậy trong khi cùng tập thể Trưng ương lãnh đạo toàn diện công cuộc cách mạng. Hồ chí Minh đã dồn nhiều tâm sức cho sự nghiệp xây dựng Đảng, giáo dục và rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự cách mạng, thật sự cộng sản một Đảng mác- xít lê- nin - nít chân chính và sáng tạo đủ sức đáp ứng những đòi hỏi phức tạp kết hợp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, thực hiện thành công hai mục tiêu cao cả gắn liền với nhau là độc lập dân tộc và CNXH.

Những tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục đích của Đảng, về nguyên tắc tập trung dân chủ, về quy luật phát triển của Đảng, về đạo đức cách mạng, về mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân, về công tác chính trị tư tưởng và tổ chức của Đảng, về tiêu chuẩn tư cách đảng viên, về công tác cán bộ, công tác huấn luyện, về phương pháp lãnh đạo và lề lối làm việc của Đảng… là những chỉ dẫn hết sức cơ bản, hết sức cụ thể trong giáo dục, rèn luyện Đảng ta và mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng Đảng ta.

Ngày nay, bàn về Đảng và xây dựng Đảng, chúng ta có thể nói và viết rất nhiều, bao nhiêu cũng không đủ, song chung quy lại không có gì khác vượt ra ngoài 12 điều răn của Bác viết năm 1947-những vấn đề mà hiện nay vẫn rất cơ bản, đồng thời cũng  hết sức nóng hổi tính thời sự. Ở đây không nói lý luận cao xa mà toàn những điều thiết thực. Thiết thực, nhưng toàn những điều thể hiện sâu sắc tính nguyên lý căn bản. Thiết thực, dễ hiểu. Nhưng làm được như thế, đúng như thế rất không dễ. Điều đó đòi hỏi tính tự giác cao, sự dày công rèn luyện, phấn đấu, và trải nghiệm của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến cuối đời, Hồ chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề Đảng cầm quyền. Suốt 24 năm trên cương vị đứng đầu Nhà nước, đứng đầu một Đảng cầm quyền. Người cùng tập thể lãnh đạo giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề lớn quốc gia trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, ngoại giao, những vấn đề của kháng chiến, kiến quốc của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, của cách mạng XHCN, của sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà. Trong đó vấn đề Đảng, Đảng cầm quyền bao giời cũng vấn đề trung tâm then chốt nhất, được Người đặc biệt quan Tâm. Những tư tưởng, luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và không chỉ thế, cả những việc làm thực tế và tấm gương đạo đức hàng ngày trên cương vị lãnh tụ một đảng cầm quyền và người đứng đầu Nhà nước, tất cả điều đó thật là ngững đóng góp quan trọng không chỉ vào sự nghiệp xây dựng, rèn luyện Đảng ta  mà còn góp phần vào việc phát triển học thuyết Mác Lênin về Đảng cộng sản về xây dựng Đảng nói chung và đặc biệt trong điều kiện Đảng cộng sản cầm quyền.

Điểm mấu chốt, cũng là phức tạp và khó khăn nhất trong vấn đề Đảng cầm quyền đã được Hồ Chí Minh giải quyết một cách sâu sắc thật dễ hiểu; cái khó đối với chúng ta là thực hành làm sao cho đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, tự rèn luyện mình và làm theo đúng gương Bác. Đó là quan điểm Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ của nhân dân. Người chỉ rõ: NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ. ‘‘Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do nhân dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân’’. Sau cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với Đảng cầm quyền không là những bệnh quan lưu hách dịch,vênh váo lên mặt, quan cách mệnh,mà cả thói hư, tật xấu khác rất dễ nẩy sinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong những người có chức,có quyền, như bệnh địa vị, công thần, cục bộ, địa phương, bè phái, cái thói, chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc công. Hồ Chí Minh chỉ ra ba căn bệnh chính là tham ô, lãng phí, quan liêu-đó là những thứ giặc nội xâm mà chung quy tất cả là thói hư, tật xấu trên đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra. Vì vậy, muốn cho Đảng trong sạch,Người chỉ rõ, phải "nâng cao đạo đức cách mạng, quyết sạch chủ nghĩa cá nhân".

Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, nổi lên một bộ phận rất quan trọng là tư tưởng đạo đức cách mạng. Ngay từ năm 1927, chuẩn bị thành lập Đảng, trong cuốn Đường cách mệnh, sau khi dẫn lời V.I.Lê-nin về vai trò của lý luận cách mệnh tiên phong đối với Đảng tiên phong, Người mở đầu tác phẩm bằng một mục lớn: ‘‘Tư cách một người cách mệnh’’.Trong mục này, người xác định những yêu cầu về đạo đức mà người cách mệnh phải có như: ‘‘Vị công vong tư. Không hiếu danh, Không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể...’’.

Khi cách mạng đã giành được chính quyền và khi từ chiến tranh đã chuyển sang hòa bình xây dựng, những yêu cầu về đạo đức đối với cán bộ, đảng viên chẳng những không giảm đi, trái lại cảng tăng thêm, do đó Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Người viết trong di chúc: ‘‘Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân’’. Lời căn dặn cuối cùng của Người trước lúc ra đi đã nói vắn tắt và đầy đủ về một điều cốt tử nhất trong xây dựng Đảng cầm quyền, nó quyết định vận mệnh của Đảng, của Nhà nước, vận mệnh của cả chế độ-đó là đạo đức cách mạng. Thực tế đang chứng thực những cảnh báo của Hồ Chí Minh về những nguy cơ mà các đảng cầm quyền, kể cả Đảng ta có thể mắc phải, những lời cảnh báo thể hiện một tầm nhìn vô cùng tỉnh táo và sáng suốt.

Hồ Chí Minh viết: ‘‘Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác’’. Song một bộ phận không nhỏ trong Đảng không thực hiện đúng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trượt ngã vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân, trở thành những phần tử quan liêu, ức hiếp quần chúng, tham nhũng, hối lộ, làm sói mòn niềm tin của n hân dân đối với Đảng. Cần luôn nghi nhớ lời cảnh báo cực kỳ sáng suốt sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘‘Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân’’.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta tiếp tục phát động và tiến hành trong những năm qua nhằm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ có đạt được một số kết quả, nhưng theo đánh giá chung còn chưa đạt yêu cầu như chúng ta mong muốn. Hy vọng từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, các quy định của Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Đảng ta ra đời, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể quần chúng nhân dân chúng ta tự hào biết bao về Đảng quang vinh, về nhân dân anh hùng, về lịch sử vẻ vang của dân tộc, về lãnh tụ vĩ đại vô cùng anh minh và đạo đức của cách mạng Việt Nam - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Lê Văn Hòa - Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG