Unable to connect to the remote server Krông Pa: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn
13/10/2020 - Lượt xem: 1930
Krông Pa là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, diện tích tự nhiên trên 162.000 ha, huyện có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn, 77 thôn, buôn, tổ dân phố với dân số trên 86.000 người. Đảng bộ huyện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 14 đảng bộ xã, thị trấn và 30 đảng bộ, chi bộ cơ quan huyện, với 2.674 đảng viên.

Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, những năm qua Đảng bộ huyện huyện luôn quan tâm đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành Chương trình số 33-CTr/HU, ngày 09/5/2012 đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể: “Về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, để tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện xác định trước hết là con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý huyện và cơ sở nên đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/HU, ngày 22 tháng 8 năm 2016 “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Do đó, hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nhiều tiến bộ.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các đảng ủy xã, thị trấn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất theo đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Công tác kết nạp đảng viên, gắn với xây dựng chi bộ buôn, thôn, tổ dân phố có chi ủy được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiên, đến nay có 70/77 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy, đạt 90,9%; tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm bình quân đạt 6,5% so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng chất lượng; hàng năm có trên 81% tổ chức cơ sở đảng và trên 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên được tăng cường; góp phần chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Hội đồng nhân dân xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn, chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân từng bước được nâng cao; vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương được thể hiện rõ nét và hiệu quả. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị- trật tự xã hội; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cử điện tử” được thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi trong thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hàng năm, tỷ lệ xếp loại chính quyền xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt loại A) trở lên đạt trên 60%.

Hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác vận động quần chúng. Tập trung xây dựng phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành quy ước, hương ước, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với Đảng. Tỷ lệ nhân dân tham gia các tổ chức hội, đoàn tăng 8,45% so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, đạt 38.142 đoàn viên, hội viên, chiếm tỷ lệ 45,9% so với dân số; tỷ lệ tổ chức Mặt trận và các đoàn thể cơ sở xếp vững mạnh hàng năm đều tăng, trung bình đạt trên 60%. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt Nghị quyết cho cán bộ ở cơ sở. Ảnh: N.V

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện Krông Pa còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít tổ chức đảng có lúc, có nơi chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; vai trò của người đứng đầu một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa phát huy rõ nét. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân một số xã còn hạn chế; tổ chức giám sát hoạt động của chính quyền hiệu quả thấp, chất lượng một số kỳ họp chưa cao. Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; chậm đổi mới tác phong, lề lối làm việc; việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc thiếu chặt chẽ, triển khai chậm. Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; một số phong trào, cuộc vận động hiệu quả đạt thấp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thời gian đến, Huyện ủy Krông Pa tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Gắn việc kiện toàn tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên cơ sở vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức, lối sống, có năng lực thực tiễn, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của của chính quyền cơ sở, hướng vào mục tiêu phục vụ nhân dân, giải quyết đúng đắn và kịp thời các công việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Bồ dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo hướng mở rộng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu và chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng và hợp pháp của nhân dân.

Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ làm cơ sở bố trí và sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ, sở trường và năng lực công tác. Hằng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, cấp ủy viên cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố... đáp ứng yêu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG