Unable to connect to the remote server Kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ
15/09/2023 - Lượt xem: 169
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ... ảnh hưởng lớn đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với ý chí, quyết tâm, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Hoạt động xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2023 tăng trưởng bình quân đạt 5,45%.

Kinh tế của tỉnh có bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với khu vực và bình quân cả nước; dự ước đến cuối nhiệm kỳ, 26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra có khả năng đạt và vượt. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy và việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả bước đầu đã tạo tiền đề phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng 9,1% (Nghị quyết Đại hội 8,6% trở lên); GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước năm 2023 đạt 71,42 triệu đồng (Nghị quyết Đại hội đến năm 2025 79,5 triệu đồng).

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 3,97%; tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ che phủ rừng chung đạt 47,15%. Toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng so với đầu nhiệm kỳ 10 xã; có 03 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 125 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số), tăng 41 làng so với năm 2020.

Toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 11,98%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 152.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17,24%/năm. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 14,33%. Hoạt động xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2023 tăng trưởng bình quân đạt 5,45%; trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 660 triệu USD, tăng 8,2% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 bình quân hằng năm tăng 13,6%.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội được triển khai có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 59% (tăng 8,5% so với năm 2020). Hệ thống giáo dục thường xuyên, giáo dục vùng dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên cả về quy mô và chất lượng, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được duy trì. Mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở được quan tâm đầu tư; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; số bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tăng đều qua các năm. Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được duy trì và triển khai tích cực (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,15% năm 2020, giảm còn 1,14% năm 2023).

Giai đoạn năm 2021 đến giữa năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 66.890 người; trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.530 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua từng năm, bình quân đào tạo nghề cho khoảng 11.000 người/năm; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng qua từng năm. Cơ sở hạ tầng của các xã, thôn làng đặc biệt khó khăn và vùng nông thôn được đầu tư, diện mạo nông thôn có sự thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, đặc biệt là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chế độ, chính sách cho trẻ em được quan tâm; công tác chăm sóc, đối tượng người có công với cách mạng được chăm lo chu đáo. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Triển khai đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 2.178 căn nhà. Tổng số vốn huy động thực hiện là 81.461,05 triệu đồng, những hộ nhận hỗ trợ đã cải thiện được chất lượng nhà ở, đáp ứng cơ bản các điều kiện về sinh hoạt.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện ngay năm thứ ba của nhiệm kỳ. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, FULRO lưu vong; đấu tranh hiệu quả với hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”; giải quyết, xử lý kịp thời, ổn định các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, băng nhóm, theo kiểu “xã hội đen”. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết được quan tâm chú trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Triển khai kịp thời việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW gắn với Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh. Ban hành, sửa đổi nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp được quan tâm tổ chức thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quy trình rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6 năm 2023, Đảng bộ tỉnh kết nạp 5.709 đảng viên mới. Tính đến hết tháng 6 năm 2023: Tổng số đảng viên 64.983 đồng chí; về xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy: Toàn tỉnh có 1.576/1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, đạt 100%; số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy là 1.506/1.576 chi bộ, chiếm 95,56%; số trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên1.468 đồng chí, đạt 93,15%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố có 1.107 đồng chí, đạt 70,24%. Thực hiện nghiêm quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Mô hình “Nông hội” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ là động lực để Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ,“Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên” như tinh thần Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hoàng Túy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG