The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kết quả 05 năm thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016 - 2020
11/09/2021 - Lượt xem: 603
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Vì vậy, thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (UBND) đã triển khai cải cách thủ tục hành chính trên nhiều mặt và đạt những kết quả quan trọng.

Trong công tác cải cách thể chế, giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố quan tâm đến chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp tự kiểm tra 22 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành từ năm 2016 đến năm 2020; xây dựng Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND các xã, phường ban hành.Giai đoạn 2016 - 2019 đã kiểm tra hơn 59.000 văn bản của HĐND - UBND các xã, phường ban hành 3812 văn bản của HĐND và 52.239 văn vản của UBND.  Qua kiểm tra, triển khai đánh giá các quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính khả thi, tính hợp pháp, hợp hiến, bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hiện và tuân thủ theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. UBND thành phố xây dựng kế hoạch để thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hằng năm trên địa bàn và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, 22/22 xã, phường có cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Giai đoạn 2016 - 2019, UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và 22/22 xã, phường với tổng kinh phí triển khai thực hiện đề án tại các xã, phường là 2,3 tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện triển khai kiện toàn tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 thực hiện có hiệu quả. Hiện thành phố có 84 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã đăng tải trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai http://dichvucong.gialai.gov.vn), cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức. Kết quả từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đã tiếp nhận giải quyết 270.855 hồ sơ, trả trễ hẹn 14.158 hồ sơ (chiếm khoảng 5,2%) và năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 0,067%.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư đã mang lại nhiều kết quả khả quan trên địa bàn thành phố

Cùng với đó, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được UBND thành phố triển khai thực hiện quyết liệt thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, UBND thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, trong đó tập trung triển khai các nội dung: Ban hành quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện xác định vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức phỏng vấn. .

Về công tác cải cách tài chính công, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, đồng thời thẩm định, phê duyệt phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thực hiện tốt cơ chế tự chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong sử dụng kinh phí được giao, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm hướng đến hiện đại hoá nền hành chính, tăng cường chỉ đạo triển khai công tác hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Trong đó, hoàn thiện cơ bản các hệ thống thông tin như: Cổng thông tin điện tử thành phố, Hệ thống Hội nghị qua truyền hình, Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống Một cửa điện tử, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; xây dựng hệ thống một cửa liên thông 22/22 xã, phường. Các cơ quan Nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác chuyên môn như: Phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý tài nguyên và môi trường, giáo dục,...

Nhìn chung qua 05 năm chỉ đạo triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính của thành phố có nhiều tiến bộ; việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định; công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; tổ chức bộ máy được kiện toàn, lực lượng cán bộ, công chức được nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong tình hình mới.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG