Unable to connect to the remote server Kbang: Quan tâm công tác cán bộ người dân tộc thiểu số
23/09/2023 - Lượt xem: 156
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đặc biệt chú trọng việc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Theo đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng triển khai có hiệu quả các chính sách của tỉnh, của Trung ương trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; chú trọng bố trí, cơ cấu cấp ủy viên cấp huyện và cơ sở là người dân tộc thiểu số đảm bảo hợp lý, phù hợp với từng địa phương. Tính đến ngày 31/5/2023, tổng số cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện là người dân tộc thiểu số là 18/62 đồng chí (tỷ lệ 29%) so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, tăng 02 người (tỷ lệ 11,1%) so với giai đoạn trước ngày 31/12/2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên rà soát số sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học, cao đẳng để có hướng bố trí làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện vận dụng các quy định về ưu tiên tuyển dụng, bố trí, sử dụng đối với sinh viên người dân tộc thiểu số; phân công nhiệm vụ hợp lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng chung trong đợt tuyển dụng công chức, viên chức của huyện, của tỉnh và thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên về thứ tự người trúng tuyển. Đối với việc thực hiện Nghị định số 141/2020/NĐ-CP, ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc cử tuyển các em học sinh là người dân tộc thiểu số, nhất là học sinh người Bahnar, Jrai của huyện đi học các trường đại học, cao đẳng trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thiếu biên chế là người dân tộc thiểu số; đồng thời, có kế hoạch, ưu tiên, bố trí, tuyển dụng khi các em hoàn thành chương trình học tập. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, đã có 08 lượt cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số được bầu cử, bổ nhiệm, phê chuẩn giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Đảng ủy xã Kon Pne báo cáo tình hình trong một lần Thường trực Tỉnh ủy xuống làm việc. Ảnh: Huy Bảo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm thực hiện hằng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… để đăng ký, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Trong số 18 cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đều đã được cử đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, do đó 100% đạt chuẩn về yêu cầu vị trí việc làm theo quy định.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện từng bước được chuẩn hóa, nâng cao về chất lượng, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thực tiễn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, về quy hoạch cán bộ cấp huyện: Đã quy hoạch 18/59 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (tỷ lệ 30,5%); 07/17 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy (tỷ lệ 41,2%) và 02/11 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện (tỷ lệ 18,18%). Về quy hoạch cấp cơ sở: Có 14/14 Đảng ủy xã, thị trấn đã tiến hành quy hoạch được 87/210 cán bộ là người dân tộc thiểu số với 499 lượt vào Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn (tỷ lệ 41,42%); quy hoạch 19/49 cán bộ là người dân tộc thiểu số với 65 lượt cán bộ là người dân tộc thiểu số vào 06 chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã (tỷ lệ 36,11%).

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, về quy hoạch cán bộ cấp huyện: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 51 đồng chí; trong đó, dân tộc thiểu số 10 đồng chí (tỷ lệ 19,60%). Quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy 11 đồng chí; trong đó dân tộc thiểu số 05 đồng chí (tỷ lệ 45,45%); quy hoạch các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 08 đồng chí, trong đó: Dân tộc thiểu số 02 đồng chí (tỷ lệ 25%). Về quy hoạch cán bộ cấp cơ sở: Ban Chấp hành Đảng bộ cấp cơ sở: 233 đồng chí; trong đó, cán bộ dân tộc thiểu số 101 đồng chí (tỷ lệ 43,35%). Ban Thường vụ cấp cơ sở: 71 đồng chí; trong đó, cán bộ dân tộc thiểu số 33 đồng chí (tỷ lệ 46,48%). Các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp xã: 225 đồng chí; trong đó, dân tộc thiểu số 77 đồng chí (tỷ lệ 34,22%). Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 11 lượt cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; trong đó, bổ nhiệm 08 lượt, điều động, luân chuyển 03 lượt.

Nhìn chung, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn tồn tại một số những hạn chế, như: Công tác tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; một số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số còn nặng tập quán cũ, ngại tiếp thu, tính ỷ lại còn cao, ý thức nỗ lực học tập, công tác để vươn lên chưa mạnh mẽ; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số cao cho thấy trình độ, năng lực lãnh đạo, điều hành còn bất cập…

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tại chỗ đảm bảo số lượng và chất lượng theo tỷ lệ cơ cấu hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các lĩnh vực công tác trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ đó là: Phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là người dân tộc thiểu số. Bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc vừa đảm bảo cơ cấu và trình độ, am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc tại chỗ; có năng lực trong công tác vận động tập hợp quần chúng. Thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng số sinh viên là người dân tộc thiểu số, nhất là sinh viên là người Bahnar đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên. Tiếp tục khảo sát số sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm và nhu cầu cán bộ ở các cơ quan, đơn vị để có kế hoạch sử dụng. Kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của huyện phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ theo mục tiêu đề ra.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG