The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Huyện Đức Cơ tiếp tục quan tâm công tác phụ nữ trên địa bàn
20/12/2019 - Lượt xem: 1394
Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt một số kết quả nhất định.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm. Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đạt hiệu quả cao. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời thông qua các hội nghị, các chương trình bồi dưỡng, các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên đề... Qua đó, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định; bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từng bước được bảo đảm. Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tạo điều kiện cho hội phụ nữ các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện được chú trọng. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tập trung thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện; ban hành các văn bản chỉ đạo và tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Chỉ đạo hội phụ nữ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối với phụ nữ thông qua các hoạt động công tác hội.

Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, tổ chức các lớp chuyên đề về bình đẳng giới; ra mắt mô hình nhóm thôn, làng Phụ nữ kiểu mẫu tại 8 thôn, làng/ 6 xã (Ia Nan, Ia Kla, Ia Krêl, Thị trấn, Ia Din, Ia Dơk). Thành lập các chi hội “5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” và “Mỗi hộ có một vườn rau xanh và cây ăn trái”; có 29 câu lạc bộ  với 643 thành viên tham gia; câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp có 40 chị em tham gia. Các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức các lớp truyền thông pháp luật và tổ chức hội nghị tư vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, giúp phụ nữ giải quyết những vướng mắc có liên quan đến pháp luật. Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án đã kịp thời xử lý những vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Tiếp tục quan tâm công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện và phối hợp, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, các cuộc vận động. Các ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ Hội phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, trang bị các kiến thức cần thiết cho phụ  nữ, đặc biệt là  về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con khỏe, tổ chức cuộc sống gia đình, hỗ trợ khám, chữa bệnh. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được triển khai tổ chức thực hiện thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Mái ấm tình thương”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Đức cơ chung sức bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ Đức cơ hành động vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trong gia đình”. Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Công tác xây dựng, bồi dưỡng và tôn vinh các điển hình phụ nữ tiên tiến trên các lĩnh vực, biểu dương Gia đình văn hoá tiêu biểu hằng năm được các cấp, các ngành quan tâm. Năm 2019, có 13.780/17.667 gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 78% (trong đó 6.082 gia đình hội viên do hội quản lý).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện đúng theo quy trình, quy định về công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; trong đó, quan tâm công tác quy hoạch cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí được quy hoạch, số cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng tăng. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ là dân tộc thiểu số được quan tâm. Đến nay, tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đạt 6,5 %,. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện chiếm 13,51%, cấp xã chiếm 33,3%; tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chiếm 33,3%, cấp xã chiếm 20,8%. Công tác phát triển đảng viên nữ được chú trọng; đến nay, số đảng viên nữ trong toàn huyện là 952/2.807 đảng viên, chiếm tỷ lệ 33,9 %; số phụ nữ được kết nạp vào Đảng hàng năm chiếm 57,6% so với tổng số đảng viên được kết nạp. Chú trọng bổ sung vào nguồn quy hoạch, nguồn nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện trong những năm tiếp theo.

Các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp tổ chức tốt các hoạt động của Hội và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hàng tháng và quý đối với lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời chỉ đạo hoạt động công tác hội; ban hành các văn bản chỉ đạo về các nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội của hội phụ nữ; lấy ý kiến của hội phụ nữ đóng góp vào các dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham mưu, phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với phụ nữ trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cấp hội phụ nữ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; định hướng nội dung, giao chỉ tiêu thi đua; tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở; đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động xã hội; xã hội hoá các nguồn lực; phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, chỉ đạo các cấp hội tổ chức đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với từng nhóm hội viên, phụ nữ; chi hội phụ nữ đã xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt với tổng số 763 chị, chiếm tỷ lệ 9,8% tổng số hội viên. Tích cực tham mưu các cấp ủy đảng cử cán bộ hội đi học các lớp chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và phối hợp với các ngành tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội, đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định.

Qua triển khai thực hiện, nhìn chung, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Bình đẳng giới của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tiến bộ; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và kiện toàn; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Hoàng Tuấn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG