Unable to connect to the remote server Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
17/07/2019 - Lượt xem: 2099
Sáng 17/7, tại hội trường 2-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Phan Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo đánh giá tại hội nghị, qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy. Từ khi Nghị quyết ra đời, cùng với những nỗ lực của tỉnh Gia Lai đã góp phần làm thay đổi diện mạo từ thành thị đến nông thôn. Kinh tế phát triển ổn định, an ninh, chính trị được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Gia Lai được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chương trình số 77-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đầu tư và phát triển. Phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm giữ gìn; các lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh được giữ gìn và phát huy.

Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật luôn được khuyến khích; hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh được quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm phát triển toàn diện đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cả về số lượng và chất lượng; 100% các địa bàn trong tỉnh đảm bảo phủ sóng phát thanh - truyền hình. Các đề tài nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được tỉnh thường xuyên quan tâm đầu tư; việc bảo tồn và phát huy giá trị của Không gian văn hóa Cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được chú trọng…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều cố gắng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà các cấp các ngành cần khắc phục trong thời gian đến.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng lưu ý phải coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên, hội viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo, phục dựng các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Phát huy các di sản được UNESCO công nhận.

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG