The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên
07/04/2021 - Lượt xem: 86
Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo thực chất, khách quan, toàn diện.

Theo đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, tạo sự chuyển biến rõ trong công tác xây dựng Đảng, ngày càng thực chất. Thời gian kiểm điểm đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình; nội dung kiểm điểm sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đã tự soi, tự kiểm điểm lại mình, thảo luận, nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Tính riêng kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cho thấy: Đối với tổ chức đảng: Tổng số tổ chức đảng cấp huyện được đánh giá là 21/21, đạt 100%, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Không. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 18, chiếm 85,71%. Hoàn thành nhiệm vụ: 03, chiếm 14,29%. Không hoàn thành nhiệm vụ: Không. Đối với tổ chức cơ sở đảng, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, toàn đảng bộ có 957 tổ chức cơ sở đảng, giảm 13 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2019 do sáp nhập, giải thể. Số tổ chức cơ sở đảng không đánh giá, phân loại chất lượng là 04, chiếm 0,42%. Số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 953, chiếm 99,6%. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 162, chiếm 18,6%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 871, chiếm 91,4%; Hoàn thành nhiệm vụ là 80, chiếm 8,39%; Không hoàn thành nhiệm vụ là 02, chiếm 0,21%).

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến trong một Hội nghị

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, toàn đảng bộ có 61.567 đảng viên, số đảng viên được miễn đánh giá, xếp loại chất lượng là 2.714, chiếm 4,41%; đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng là 284, chiếm 0,46%; số đảng viên mới kết nạp không phải đánh giá, xếp loại chất lượng là 1.984, chiếm 3,22%. Số đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng là 56.585, chiếm 91,9%. Kết quả cụ thể như sau: Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 51.956 đồng chí, chiếm 91,82% (trong đó: Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 7.156 đồng chí, chiếm 13,77%). Đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ là 4.238 đồng chí chiếm 7,49%. Đảng viên Không hoàn thành nhiệm vụ là 391 đồng chí, chiếm 0,69%, giảm 32 đồng chí so với năm 2019. Trong đó: Đảng viên bị kỷ luật trong năm là 302 đồng chí (khiển trách 222, cảnh cáo 49, cách chức 03, khai trừ 28); đảng viên là công chức, viên chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ là 64 đồng chí, đảng viên chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu là 25 đồng chí.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020 phản ánh cơ bản các tập thể, cá nhân đã gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của tập thể, tiếp thu ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp dựa trên kết quả thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, căn cứ vào kết quả đánh giá của các chủ thể có liên quan và ngành dọc cấp trên trực tiếp. Đa số các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo thực hiện nghiệm túc việc đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo tỷ lệ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác khen thưởng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và 05 năm được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc triển khai thực hiện đúng tiến độ nhằm đảm bảo việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt chất lượng, nghiêm túc; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình tiến hành lấy phiếu phân tích chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý và tổ chức cơ sở đảng, các chủ thể khi hoàn thành việc tham gia đánh giá sẽ gửi phiếu về cho cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại đối tượng được kiểm điểm, đánh giá để tổng hợp, góp phần đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.


Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Vẻ đẹp văn hóa trong lễ cúng bến nước của người Jrai

Thành phố Pleiku: Nâng cấp hệ thống dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG