Unable to connect to the remote server Gia Lai: Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội
24/11/2021 - Lượt xem: 1215
Giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nội dung có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 124-QĐ/TW và Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư liên quan đến giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng đơn vị, địa phương. Qua triển khai, thực hiện, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng lên; xác định rõ chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các quy định, quyết định nêu trên ở một số địa phương, đơn vị vẫn có mặt còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chưa cao; công tác phản biện xã hội và việc thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, Quy định 124-QĐ/TW còn gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành trong việc tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có lúc, có nơi chưa đồng bộ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới; ngày 18/11/2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Công văn số 586-CV/TU. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, Quyết định 99-QĐ/TW, Quy định 124-QĐ/TW và Thông báo số 124-TB/VPTU, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương, đơn vị nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chế độ tiếp xúc, đối thoại và tiếp dân định kỳ; giải quyết kịp thời đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tuyên truyền các nội dung về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng tình ủng hộ.

Với vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biên xã hội, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp, có trọng tâm và sát, đúng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; báo cáo xin ý kiến thống nhất của thường trực cấp ủy cùng cấp; đồng thời, trao đổi, thống nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội (đối với cấp tỉnh), thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban kiểm tra của Đảng, thanh tra nhà nước cùng cấp để tránh chồng chéo, trùng lặp trong giám sát, phản biện xã hội. Theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị, cá nhân đã được giám sát, góp ý. Thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, lựa chọn ít nhất từ 01 đến 02 tổ chức, cá nhân để tiến hành giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW.

Với những nội dung, nhiệm vụ được chỉ đạo cụ thể, hy vọng rằng, thời gian tới, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chí Kiên

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG