The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai quan tâm chỉ đạo tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
17/05/2020 - Lượt xem: 1796
Thời gian qua, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Các cấp ủy và đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn xác định việc tiếp thu ý kiến góp ý là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và xem đây là một trong những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chính quyền các cấp tích cực phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức các hội nghị góp ý xây dựng chính quyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo báo cáo chính trị, điều lệ đoàn, hội theo đại hội nhiệm kỳ với nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị góp ý trực tiếp, góp ý bằng văn bản, hòm thư, đường dây nóng, lồng ghép trong các buổi hội họp, sinh hoạt, thông qua công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để tham gia góp ý kiến.

Trong 03 năm qua (2017 - 2020), chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý đối với 883 dự thảo văn bản, với 5.540 ý kiến tham gia góp ý, liên quan đến các nội dung: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp ý các văn bản dự thảo của Hội đồng nhân dân; góp ý việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường; về xây dựng nông thôn mới; việc cấp phát phân bón, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghèo; việc bình xét hộ nghèo… Nhờ đó, đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai có hiệu quả việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả; từ năm 2017 - 2019, toàn tỉnh đã tiếp 12.407 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tiếp nhận 4.644 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đã giải quyết đạt khoảng 90,5% tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và lan tỏa trong cộng đồng, từ đó lựa chọn những nhân tố tiên tiến, điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp gần 7.000 đảng viên mới; năm 2017: 2.000 đảng viên mới; năm 2018: 2.597 đảng viên mới; năm 2019: 2.263 đảng viên mới.

 

Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Ảnh: N.Đ

Cấp ủy các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước. Ý kiến đóng góp cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nào thì cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đó có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tiếp thu. Trường hợp những nội dung đóng góp không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình thì cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đó chuyển đến cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp thu và thông báo cho chủ thể đóng góp biết.

Ý kiến đóng góp cho cán bộ, đảng viên, công chức thuộc cơ quan, tổ chức nào quản lý thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý. Trường hợp liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý thì báo cáo, xin ý kiến của cấp ủy cấp trên xử lý.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; qua đó, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, những bức xúc của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, hội đồng nhân dân các cấp để xem xét, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, thông báo cho cử tri biết và giám sát.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và trả lời kết quả giải quyết những vấn đề phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định. Định kỳ hằng năm, ủy ban nhân dân các cấp gửi dự thảo các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân để mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn việc góp ý tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên theo Quyết định 554-QĐ/TU, phối hợp điều tra nắm bắt dư luận xã hội, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; thông báo cho đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân biết về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.

Phạm Công Hùng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG