Unable to connect to the remote server Gia Lai: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp
23/09/2023 - Lượt xem: 146
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức góp phần xây dựng nông thôn mới; Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch 5517/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP, ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mục tiêu cụ thể đề ra đến năm 2025 là: Phấn đấu có từ 60% trở lên HTXNN hoạt động có hiệu quả đạt loại khá, tốt. Xây dựng thành công 10 mô hình điểm về HTXNN hoạt động hiệu quả để nhân rộng mô hình toàn tỉnh. Mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX; vận động từ 40 - 45% tổng số hộ nông, lâm nghiệp tham gia thành viên HTXNN. Phấn đấu giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng ít nhất 10%; doanh thu tăng ít nhất 20%; khoảng 30% HTXNN có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 50 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Có khoảng 30% cán bộ quản lý HTXNN (Ban giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) được đào tạo nghề giám đốc HTXNN theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành HTXNN. Hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển HTXNN.

 

Mô hình trồng rau của Công ty Hương Đất Gia Lai. Ảnh: H.B.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy Ban nhân dân tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Xây dựng mô hình HTXNN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả; rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTXNN; tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho phát triển bền vững HTXNN; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTXNN; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTXNN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phát triển HTXNN; nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và người dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTXNN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm các mô hình HTXNN tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông sản, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, do thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp thành công; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; làm chủ thể sản phẩm OCOP, chủ sở hữu thương hiệu và kết nối sản xuất với tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước; tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển HTXNN với các nước trong khu vực và trên thế giới. Huy động các tổ chức quốc tế tài trợ cho HTXNN và thành viên tham gia các chương trình, đề án, dự án sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTXNN trên địa bàn tỉnh; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển HTXNN; lồng ghép nội dung hỗ trợ HTXNN vào các chương trình, đề án của bộ, ngành, địa phương; khuyến khích, nhân rộng các mô hình HTXNN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả; mô hình HTXNN tham gia phát triển liên kết chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn phổ biến các chính sách phát triển HTXNN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành để chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả của HTX NN trên địa bàn tỉnh.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG