The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
25/10/2017 - Lượt xem: 2558
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thể hiện sự thống nhất cao, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng là nhằm cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; trực tiếp chuyển tải quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy ý chí quyết tâm của nhân dân trong thực hiện công cuộc đổi mới, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Vai trò của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở ngày càng được coi trọng. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền miệng, nhất là việc xây dựng, tổ chức đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, gắn với xây dựng đội ngũ báo cáo viên có phẩm chất, năng lực tốt. Công tác tuyên truyền miệng được thực hiện với nhiều hình thức thích hợp. Các cấp ủy, chính quyền chủ động tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; những vấn đề mang tính thời sự đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt thôn, tổ dân phố; sinh hoạt các đoàn thể để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cung cấp những thông tin có định hướng về các vấn đề thời sự của địa phương, trong nước, quốc tế tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, thông qua hoạt động công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong những năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền và chú trọng thông tin hai chiều, phù hợp với trình độ tiếp nhận thông tin của đối tượng. Các tổ chức đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng tuyên truyền nòng cốt ở cơ sở đã vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức, phương thức tuyên truyền, như: Quán triệt trực tiếp các văn bản đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị chuyên đề, buổi sinh hoạt đảng, đoàn - hội, sinh hoạt cộng đồng, các cuộc họp thôn, làng, tổ dân phố, lồng ghép vào những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hoặc thông qua các hoạt động đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức, cá nhân... Đồng thời, tuyên truyền linh hoạt bằng hai thứ tiếng Việt - Jrai, Việt - Bahnar... Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hình thức tuyên truyền này trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, cũng như cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tổ chức phản động FULRO; kịp thời tiếp thu, giải đáp giải quyết những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm...

Nội dung thông tin trong các kỳ hội nghị ngày càng đa dạng và phong phú; kịp thời cung cấp nhiều thông tin chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho đội ngũ báo cáo viên về những vấn đề thời sự quan trọng trong tỉnh, trong nước và thế giới, nhất là các thông tin chuyên đề về xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình Biển Đông; quan hệ Việt Nam với các nước; công tác đấu tranh phòng ngừa, chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội… Trong 10 năm qua, đã tổ chức hơn 100 hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh cho trên 10.000 lượt báo cáo viên các cấp; tổ chức nhiều hội nghị thông tin chuyên đề do các chuyên gia đầu ngành của Trung ương về báo cáo cho hơn 18.000 lượt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thường xuyên và định kỳ hội nghị báo cáo viên hằng quý. Một số đơn vị tổ chức 02 tháng/lần, có đơn vị duy trì 01 tháng/lần, như: Thị ủy Ayun Pa, Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong 10 năm (2007 - 2017) tổ chức trên 14.400 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương; một số huyện đã duy trì tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở. Nhiều báo cáo viên có kinh nghiệm, nghiên cứu sâu và có liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, kết hợp với đổi mới phương pháp, phong cách tuyên truyền đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tại các kỳ hội nghị, báo cáo viên của tỉnh và một số huyện đã gắn với giao ban công tác tư tưởng để chủ động nắm bắt được thông tin hai chiều.

Cùng với đó, lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công tác, có khả năng truyền đạt, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của địa phương. Ngoài các lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và đang triển khai thực hiện thí điểm Đề án “Xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, bao gồm những người có uy tín như già làng, trưởng thôn, công an viên, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các thôn... có trình độ, uy tín, phẩm chất đạo đức tốt; có kỹ năng tuyên truyền miệng và hiểu biết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình, gần gũi, gắn bó với nhân dân tại địa phương, nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền miệng ở địa phương.

Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng về công tác tuyên truyền miệng ngày càng được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể không ngừng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG