The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX)
13/09/2019 - Lượt xem: 1655
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đổi mới, phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, hạn chế vi phạm, tội phạm, mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật kết hợp với công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, lồng ghép hợp lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp, chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tổ chức các mô hình, cách làm phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng về nội dung và hình thức.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, nhất là đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm củng cố, kiện toàn, đảm bảo về tiêu chuẩn, vững mạnh về số lượng và chất lượng, có kỹ năng, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội. Công tác tập huấn kỹ năng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tổ chức thường xuyên, định kỳ, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng. Chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được nâng cao, nhất là năng lực của cán bộ pháp chế ngành, cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã, báo cáo viên pháp luật các cấp.

 


Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư (khóa IX) trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, như: Việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, sâu rộng, còn mang tính hình thức, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, lồng ghép nhiều hoạt động, hiệu quả chưa cao. Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ, đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chất lượng hoạt động chưa cao. Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư (khóa IX), Gia Lai đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sự chủ động trong hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng là yếu tố quan trọng dẫn đến hiệu quả của công tác này.

Hai là, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn nói riêng.

Ba là, quán triệt quy định “Phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị”, muốn đạt kết quả, hiệu quả cao cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan tư pháp các cấp giữ vai trò đầu mối; đồng thời, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những bất cập trong thể chế, chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bảo đảm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, bảo đảm nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) cho việc triển khai các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG