Unable to connect to the remote server Gia Lai: Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp
22/09/2023 - Lượt xem: 146
Nhằm nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2557/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đề ra là: Giai đoạn 1 (2023 - 2025): 100% cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hằng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 50 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 10 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm, ít nhất 100 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực và quản trị doanh nghiệp. Ít nhất 20 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nghiên cứu, tham mưu các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hỗ trợ thành lập 01 hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Hằng năm, hỗ trợ duy trì ít nhất 02 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. Hằng năm, tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cấp tỉnh.

Giai đoạn 2 (2026 - 2030): 100% cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hằng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên. Tăng hỗ trợ từ 50 đoàn viên giai đoạn đầu lên ít nhất 100 đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong đó có 20 thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm, 200 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực và quản trị doanh nghiệp. Duy trì và xây dựng 100 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.Thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng và ban hành các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hỗ trợ thành lập 05 hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Hằng năm, hỗ trợ duy trì ít nhất 05 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. Hằng năm, tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cấp tỉnh.

Thanh niên Gia Lai với phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Ảnh: H.B.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Ủy Ban nhân dân tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể đó là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. Hằng năm, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cấp tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình ở địa phương, đơn vị. Chủ trì kiểm tra, giám sát, thực hiện Chương trình; tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh… căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG