Unable to connect to the remote server Gia Lai đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
29/09/2022 - Lượt xem: 307
Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị càng có vai trò quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, động lực và quyết tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Lan tỏa chủ trương của Đảng

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, thực hiện nghiêm quy định về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền việc triển khai thực hiện, những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm… đã tạo được sức lan tỏa tích cực, thúc đẩy ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Phương thức thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng trong điều kiện mới. Ngoài các hội nghị chuyên đề, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã quan tâm kết hợp tuyên truyền thông qua các hoạt động thông tin tình hình thời sự, cuộc thi tìm hiểu; dành nhiều dung lượng phản ánh tình hình, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm tuyên truyền. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập, tổ chức vận hành và sử dụng hiệu quả các trang, cổng thông tin điện tử, tài khoản trên mạng xã hội để theo dõi, nắm bắt dư luận, đồng thời thông tin, tuyên truyền, lan tỏa nhanh chóng thông tin tích cực; vạch trần, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, phản động. Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội đã góp phần tạo thành thế trận tuyên truyền cơ bản đồng bộ, phù hợp, hiệu quả.

  Đảng ủy xã Kim Tân (huyện Ia Pa) tổ chức tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: V.C

Đảng ủy xã Kim Tân (huyện Ia Pa) tổ chức tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: Vũ Chi

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sự chi phối của nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan, công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có thời điểm chưa kịp thời; phương thức tuyên truyền còn thiếu sắc bén, chưa thuyết phục, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Tần suất tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn chưa tương xứng với các lĩnh vực khác; thiếu những bài viết sắc bén giải đáp, làm rõ các vấn đề quan trọng, những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới cần được tiến hành hiệu quả hơn nữa. Để làm được điều này, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Công tác tuyên truyền phải “đi trước mở đường”, thúc đẩy và củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tạo thành động lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cần xác định công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, cấp ủy các cấp giữ vai trò chỉ đạo, định hướng; các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng chuyên trách làm công tác tuyên truyền giữ vai trò nòng cốt; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên giữ vai trò tham gia thực hiện, hỗ trợ lan tỏa nội dung thông tin.

Nội dung công tác thông tin, tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc nêu chủ trương, đường lối, phản ánh, mô tả kết quả, nặng về phòng ngừa mà cũng phải có sự chủ động tham gia hiệu quả, trách nhiệm hơn vào giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các hành vi, biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy vai trò, sứ mệnh của mình trong thực hiện tốt phương châm cân đối, hài hòa giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Người làm nhiệm vụ tuyên truyền trước hết “phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để công tác thông tin, tuyên truyền mang giá trị và hấp dẫn, cán bộ làm công tác tuyên truyền phải am hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng ta, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật tình hình thời sự cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông đại chúng. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên về kỹ năng, phương pháp, cách thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ tham mưu ở lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để họ có thể phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh giới thiệu những vấn đề mang tính nghiên cứu chiều sâu, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn thì hoạt động thông tin, tuyên truyền những kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đến rộng rãi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cùng với việc duy trì, nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống như hội nghị học tập, quán triệt, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể, Nhân dân, biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi… cần chú ý nhiều hơn đến việc thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Cách thức tiếp nhận thông tin này đã trở thành xu hướng khách quan, tất yếu của đại bộ phận người dân, nhất là thế hệ trẻ. Cần có sự đầu tư thích đáng cả về lực lượng, phương tiện, kỹ năng tuyên truyền để có thể tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, hướng tới mục tiêu làm chủ, dẫn dắt luồng thông tin trên không gian mạng xã hội, hạn chế tối đa các thông tin sai trái, độc hại có thể tác động đến đời sống xã hội.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG