The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
03/01/2022 - Lượt xem: 1737
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phân tích cụ thể từng chức danh phải đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu cho cấp ủy cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, nhất là trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp, bám sát chủ trương, quan điểm của Trung ương và đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chủ động phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chất lượng, qua đó nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai chiêu sinh, thẩm định hồ sơ và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xét duyệt trước khi cử cán bộ đi học. Các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung mở tại tỉnh đều có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Học viện Chính trị khu vực III với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh. Theo chỉ tiêu phân bổ của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét duyệt cử 207 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị, 10 đồng chí hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch, chiêu sinh, mở lớp, tổ chức và quản lý đào tạo trung cấp lý luận chính trị đúng quy định. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh. Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có nhiều đổi mới hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Việc chọn, cử cán bộ đi học bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định; quy trình thẩm định, xét duyệt được thực hiện chặt chẽ. Trong năm 2021, thực hiện chủ trương tăng cường mở các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung, giảm đào tạo hệ không tập trung; Trường Chính trị tỉnh đã mở 10 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 381 học viên, mở 02 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung cho 89 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Nhìn chung, công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị đã đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị trong tình hình mới.

Cấp ủy cấp huyện đã tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác đào tạo; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trung tâm chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch, chiêu sinh, mở lớp, tổ chức và quản lý đào tạo đúng quy định. Ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đã làm tốt việc tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện; tham mưu cấp ủy kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo. Việc thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện đã giúp việc chỉ đạo, quản lý công tác đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cơ bản thuận lợi, bảo đảm sự thống nhất, phát huy hiệu quả. Hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm các quy định về đối tượng tuyển sinh, khung chương trình, nội dung đào tạo; rà soát, ban hành các quy định, quy chế, tích cực chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và các khâu trong tổ chức, quản lý đào tạo. Trong năm 2021, các trung tâm chính trị cấp huyện đã mở 14 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 702 học viên. Nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tích cực tham gia các lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Đa số cấp ủy, tổ chức đảng đã tạo điều kiện để những người có nguyện vọng được tham gia học sơ cấp lý luận chính trị. Công tác tuyển sinh đã được các trung tâm chính trị cấp huyện cơ bản thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương trong lần kiểm tra về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại tỉnh Gia Lai

Cùng với đào tạo cán bộ, tỉnh cũng chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, về bồi dưỡng chức danh, kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý chuyên ngành: Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử 06 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo, dân vận, kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh; cử 03 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng chức danh bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, 05 đồng chí phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương tham gia lớp bồi dưỡng chức danh phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; 64 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 do Học viện Chính trị Khu vực III và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia mở 01 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho 34 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 19 lớp bồi dưỡng cho 1.388 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; quan tâm bồi dưỡng kiến thức bổ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; duy trì bồi dưỡng tin học, tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh cử 19 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 2; mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 3 với 306 đồng chí, 34 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 với 2.446 đồng chí.

Nhìn chung, trong bối cảnh, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương và của tỉnh, đạt 100% kế hoạch đề ra. Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm, bám sát kế hoạch của Trung ương, của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và chủ động hơn trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cũng như kế hoạch của các đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được quan tâm, đảm bảo phân công, phân cấp phù hợp, nhằm phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành; nâng cao tính chủ động trong công tác quy hoạch, kế hoạch và sắp xếp cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo; tạo cơ chế phối hợp thuận tiện, kịp thời.

Đối với các cơ quan được giao quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng và theo đúng quy định. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện, bảo đảm được sĩ số lớp cũng như chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước gắn quyền lợi với trách nhiệm của người tham gia đào tạo, bồi dưỡng... nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Hoàng Quân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG