The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình
04/04/2020 - Lượt xem: 1913
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong toàn tỉnh.

Chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin tuyên truyền về tình hình quốc tế, trong nước và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị gắn với bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức mới theo hướng nâng cao chất lượng, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.        

 

Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Từ đó, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy, tổ chức đảng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo gợi ý nội dung kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân, yêu cầu tập thể, cá nhân tiến hành kiểm điểm, xây dựng báo cáo giải trình và phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Kbang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kết hợp phổ biến các nghị quyết của cấp trên. Ảnh: Nguyễn Đông

Để công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình ngày càng thực chất, hiệu quả, thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình 33-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, các quy định, chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là phát huy vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm, đầy đủ công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG