Unable to connect to the remote server Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt
08/11/2016 - Lượt xem: 1986
L.T.S: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí LÊ PHAN LƯƠNG-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

 

Đồng chí Lê Phan Lương. Ảnh: T.N

- P.V: Thưa đồng chí, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những điểm gì mới so với Chỉ thị 03-CT/TW trước đây?

Đồng chí LÊ PHAN LƯƠNG: Chỉ thị 05-CT/TW xác định rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và không giới hạn thời gian thực hiện. Chỉ thị xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bộ Chính trị đã nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu” và phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo.

Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đấu tranh loại bỏ các tiêu cực, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ đất nước trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Chú trọng gắn “xây” với “chống”, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo, cùng với việc đánh giá nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bên cạnh đó là việc đề cao thực hiện đạo đức công vụ, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Ảnh: T.N

Một điểm mới nữa là Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho cấp ủy các cấp, trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.  Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo trong toàn Đảng và xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục được giao là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo cấp ủy và cơ quan Tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- P.V: Với vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xin đồng chí cho biết những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thời gian tới?

Đồng chí LÊ PHAN LƯƠNG: Cần quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị-trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên... Thông qua đó, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Ảnh: T.N

Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm của tập thể, kế hoạch hàng năm của cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của cấp ủy cấp mình. Đồng thời, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong kế hoạch thực hiện của tập thể, chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tập hợp và vận động quần chúng của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội. Tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; khắc phục tình trạng quan liêu, hách dịch; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc “nói đi đôi với làm”.

Kế hoạch thực hiện của cá nhân cần đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo. Kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Nhật

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG