The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
14/05/2019 - Lượt xem: 2772
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Người uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm; nội dung, hình thức của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tế, góp phần đưa Phong trào đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.

Tuy nhiên, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, chưa vững chắc, chưa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ; nội dung, chất lượng, hiệu quả của một số mô hình còn hạn chế; lực lượng nòng cốt ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa cao. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, nhất là trong cộng đồng dân cư chưa được quan tâm đúng mức.  

Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, manh động, nguy hiểm, gây tâm lý bất an trong xã hội.

Trước tình hình đó, quán triệt, thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW (viết tắt là Kết luận 44-KL/TW) và để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 84-CTr/TU, ngày 03 tháng 5 năm 2019 về hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, Chương trình hành động cũng xác định mục tiêu nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn Phong trào với các chương trình, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đưa Phong trào phát triển thường xuyên, vững chắc, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục xác định Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phải thường xuyên nêu cao trách nhiệm, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định đây là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Mời bạn đọc tải Chương trình về tại đây: Link

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG