Unable to connect to the remote server Đảng ủy Khối các cơ quan tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm
08/08/2018 - Lượt xem: 12970
Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2018, trong đó tập trung tổ chức học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đẩy mạnh việc thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thu ngân sách; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Tham mưu cho tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chương trình số 64-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Ngành giáo dục, tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019. Lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 843-TB/TU, ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và tiếp tục chỉ đạo hội nông dân các cấp và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện nghiêm túc Thông tri số 07-TT/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Các tổ chức cơ sở đảng đơn vị sự nghiệp lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả đề án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng lộ trình. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, chú trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là học tập,quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XII) của Đảng. Chỉ đạo xây dựng chương trình thực hiện các Nghị quyết đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Công văn số 1763-CV/TU, ngày 13/6/2018 và Công văn số 1776-CV/TU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai các mặt công tác đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh tại cơ quan, đơn vị.

 Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2018. Tổ chức phổ biến thông tin thời sự cho báo cáo viên và cấp ủy cơ sở. Mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4.

Quan tâm nắm kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, nhất là trong thời điểm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảNghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị những vấn đề nhạy cảm đang được dư luận quan tâm như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng...

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG