Unable to connect to the remote server Đảng bộ huyện Đak Đoa quan tâm kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
25/08/2018 - Lượt xem: 1723
Toàn huyện Đak Đoa có 111.280 người, trong đó có 61.515 người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ 55,3% dân số toàn huyện (Bahnar 39.854 người, tỷ lệ 35,8%; Jrai 21.037 người, tỷ lệ 18,9 %; dân tộc khác 624 người, tỷ lệ 0,5%); có 04 tôn giáo với khoảng 53.648 tín đồ, chiếm 51,6 % dân số của huyện.

Đảng bộ huyện có 52 tổ chức cơ sở đảng (22 đảng bộ và 30 chi bộ; 17/17 xã, thị trấn có đảng bộ); 156/156 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập, với tổng số đảng viên trong toàn huyện là 3.041 đồng chí. Trong những năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới. Do đó, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, nhận thức của người dân có bước chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình từ 01 đến 02 con được chấp nhận rộng rãi, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có chiều hướng giảm; công tác tổ chức bộ máy dân số đã ổn định, cán bộ và cộng tác viên dân số ngày càng được quan tâm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.

 

Triển khai thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (gọi tắt là Quy định số 173-QĐ/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng các tổ chức cơ sở đảng tiến hành quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân để nắm vững những nội dung của Quy định để thực hiện. Chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng về công tác kết nạp lại đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện. Qua việc quán triệt, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng về kết nạp lại đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng, đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng trong toàn Đảng bộ huyện, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xã, các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong giai đoạn hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa

Thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong toàn huyện, các tổ chức cơ sở đảng quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để cho họ nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, tự rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để phối hợp với cấp ủy, chi bộ giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Tuy được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Quy định số 173-QĐ/TW và thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục đảng viên bị đưa ra khỏi đảng nhưng từ năm 2013 đến nay toàn huyện không kết nạp lại được đảng viên nào bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, được sự quan tâm bồi dưỡng, giáo dục nên có một số trường hợp cố gắng rèn luyện, phấn đấu để được kết nạp vào Đảng. Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định kết nạp 07 quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.  

Nhìn chung, việc Quy định số 173-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên mới, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mở ra cơ hội cho quần chúng vi pham chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình có ý chí phấn đấu tốt, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, muốn cống hiến cho Đảng có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Giải quyết được khó khăn trong việc kết nạp đảng viên ở các làng mỏng đảng viên để tiến tới thành lập chi ủy chi bộ. Số quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình được kết nạp vào Đảng nhiền chung có phẩm chất đạo đức tốt, ý chí rèn luyện cao, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG