Unable to connect to the remote server Đảng bộ Kông Chro chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên
24/11/2019 - Lượt xem: 2529
Những năm qua, Đảng bộ huyện Đak Đoa luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền 02 cấp có chuyển biến tích cực. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng cao. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ được vai trò, hạt nhân trong các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, ngày 27/12/2015 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố”. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Công văn nhắc nhở các tổ chức cơ sở đảng đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, xây dựng chi ủy chi bộ thôn, làng, tổ dân phố để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW) của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng duy trì chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng.

Trong sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Sinh hoạt chi bộ đã gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, hành động của người đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.


Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với xã Hà Đông, huyện Đak Đoa về công tác xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: N.Đ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã củng cố cấp ủy ở 14 xã, thị trấn, 21 tổ chức cơ sở đảng thuộc khối cơ quan, doanh ngiệp, đơn vị sự nghiệp. Việc kết nạp đảng viên mới được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, coi trọng chất lượng, chỉ kết nạp những quần chúng thực sự ưu tú, có uy tín vào đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 637 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 24% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (bình quân hàng năm đạt 6%). Nhìn chung số đảng viên mới kết nạp đều trưởng thành từ các phong trào quần chúng ở các cơ sở, phát huy tác dụng tương đối tốt, là những người có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, được quần chúng tín nhiệm. Một số cấp ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị; một số cấp ủy đã có sự phân công nhiệm vụ phụ trách cho từng đảng viên để kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ, đảng bộ xem xét, nhất là ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới hàng năm chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các chi bộ trường học, các quần chúng là công chức xã, giáo viên được tăng cường xuống hoạt động ở thôn, làng là chủ yếu; việc phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn làng đối với người tại chỗ tuy đã có những chuyển biến nhưng vẫn còn ít. Việc xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện công tác phát triển đảng ở các làng ít đảng viên, nhất là người tại chỗ còn ít được quan tâm.

Cùng với công tác kết nạp đảng viên, Ban thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng tới việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đử tư cách ra khỏi đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xóa tên ra khỏi danh sách đảng viên 28 trường hợp; khai trừ đảng 04 trường hợp. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung bồi dưỡng chức danh bí thư chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 04 lớp  bồi dưỡng công tác đảng cho 326 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Nội dung bồi dưỡng bám sát vào Điều lệ Đảng, quy định của cấp trên, liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương.

Các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, vốn lưu động ít, vì vậy các chủ doanh nghiệp tư nhân thuê công nhân và người lao động theo mùa vụ, thời gian làm việc của công nhân và người lao động không ổn định; nên việc phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhiều chủ doanh nghiệp không quan tâm và tạo điều kiện cho việc hình thành các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp mình. Vì vậy đến nay toàn huyện mới có 01 chi bộ ở đơn vị kinh tế tư nhân (chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa) trực thuộc đảng bộ thị trấn Đak Đoa, với tổng số 07 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 01 đảng viên mới. Việc quản lý, giáo dục đảng viên trong tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước được chi bộ thường xuyên quan tâm. Kết quả thực hiện việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa phát triển được chủ doanh nghiệp tư nhân nào vào Đảng.

Cùng với đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã được Đảng bộ huyện tiến hành đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát hơn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp ủy đảng cơ sở luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Công tác cải cách hành chính, công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn được các cấp ủy đảng ở các cơ quan, đoàn thể và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện.

Nguyễn Phương 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG