The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ huyện Đak Đoa chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
05/11/2019 - Lượt xem: 1813
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 22/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc giải quyết việc làm cho thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU, chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động là thanh niên người đồng bào DTTS được nâng lên, người lao động sau khi được đào tạo đã biết cách tiếp cận và vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ; một số lao động có tay nghề, năng lực đã được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã đào tạo nghề cho 1.302 lao động, chiếm tỷ lệ 4,98% so với tổng số lao động đã qua đào tạo; trong đó, có 325 lao động trong độ tuổi thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể như sau: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Số nghề được đào tạo: 04 nghề (nghề nề, nghề sửa chữa máy cày công suất nhỏ, nghề trồng cà phê, nghề trồng hồ tiêu). Số lao động tham gia học nghề: 287 lao động; trong đó, có 167 lao động trong độ tuổi thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số (tại 05 xã: Hneng, HNol, Đak Sơmei, KDang, Hà Đông, Đak Krong). Xã hội hóa dạy nghề: 1.015 lao động; trong đó, có 158 lao động trong độ tuổi thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên 17 xã, thị trấn.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm mô hình trồng cây ăn quả của nông đân tại Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong 03 năm, đã giải quyết việc làm cho 3.630 lao động, chiếm tỷ lệ 5,7% so với tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên; trong đó, trong độ tuổi thanh niên 1.997 lao động, là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi thanh niên 1.258 lao động, chiếm tỷ lệ 34,65% lao động có việc làm. Công tác tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu bằng các hình thức: thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện; tuyển dụng lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; thông qua các hình thức học nghề tự tạo việc làm,... Qua đó, nâng cao thu nhập cho bản thân, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần tích cực trong việc thay đổi tư duy lao động sản xuất của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Lao động được lựa chọn các hình thức học nghề, ngành nghề cần học và phương thức tự tạo việc làm phù hợp với điều kiện của bản thân.

Cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã đã chủ động phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tại 17 xã, thị trấn liên kết tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đáp ứng được nhu cầu ngành nghề cần đào tạo của địa phương; việc tự tổ chức đào tạo và đào tạo lại của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã giúp doanh nghiệp chủ động trong việc tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật vào làm việc, sắp xếp bố trí hợp lý người lao động có trình độ phù hợp vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền về các hình thức tuyển dụng lao động đã được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng quan tâm nhưng chưa thường xuyên, chưa sâu rộng đến với người lao động mà đặc biệt lao động là người DTTS nên việc người lao động là người DTTS đi làm việc tại các doanh nghiệp trong thời gian qua còn hạn chế. Một số xã chưa nhận thức đầy đủ về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; một số cơ quan chuyên môn chưa tổ chức khảo sát, điều tra, dự báo nhu cầu học nghề của người dân nên việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề chưa sát với điều kiện thực tiễn và hiệu quả đào tạo nghề chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc thực hiện xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn huyện còn chậm, cơ sở dạy nghề ngoài công lập chưa có; nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn chủ yếu phụ thuộc vào kinh phí ở cấp trên, cho nên việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự muốn đi làm việc xa gia đình nên việc tuyển chọn lao động tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh không đạt hiệu quả; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện chưa có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc ổn định mà chủ yếu tuyển dụng lao động làm việc theo thời vụ. Công tác đào tạo nghề gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện còn hạn chế; các nghề được đào tạo chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp và phục vụ công việc lao động sản xuất tại chỗ. Công tác tạo việc làm sau đào tạo nghề còn chưa đạt kết quả tốt; lao động sau khi đào tạo chủ yếu tự tạo việc làm cho chính bản thân…

Thời gian đến, Đảng bộ huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp giải quyết việc làm cho thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 08-NQ/HU; các cấp ủy thường xuyên quan tâm đến công đoàn, hội, đội, chú trọng bồi dưỡng giáo dục thanh thiếu niên nói chung, nhất là đối với thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt quan tâm việc chỉ đạo giải quyết việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn thanh niên trong giải quyết việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao hơn nữa ý thức lập thân, lập nghiệp trong thanh niên. Đoàn thanh niên cần phải được tạo điều kiện và chủ động tham gia với chính quyền các cấp thực hiện các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; đẩy mạnh phong trào thi đua “tình nguyện xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; trực tiếp quản lý và triển khai các chương trình, dự án cụ thể về tư vấn nghề, tạo việc làm, dịch vụ việc làm cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho lao động  là đồng bào DTTS tiếp cận được vốn vay giải quyết việc làm, vốn vay phát triển sản xuất gắn với nghề học. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại chỗ, lao động qua đào tạo nghề, đặc biệt ưu tiên lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ và đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp, cơ sở xản xuất, kinh doanh. Đổi mới hình thức, phương pháp đào tạo nghề và tăng cường quản lý chất lượng đầu ra sau khi đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, tạo sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với người học nghề và đơn vị sử dụng lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Hoàng Tuấn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG