The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ Đak Đoa: Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc
08/11/2020 - Lượt xem: 1807
Những năm qua, Huyện ủy Đak Đoa luôn tích cực chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ, trước hết là trong mỗi cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên các cấp đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên.

Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, để tập trung chỉ đạo và đổi mới trong nhiệm kỳ, cụ thể là: Đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa bốn thành tố về xây dựng Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức) cho phù hợp và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cụ thể và tính khả thi trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng công tác dân vận của bộ đảng và của cả hệ thống chính trị.

Riêng Ban Thường vụ Hyện ủy luôn chủ động xác định những nội dung trọng tâm từng tháng để tập trung thảo luận ra văn bản kết luận chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề lớn, phức tạp cần tập trung sức mạnh của hệ thống chính trị cùng nguồn lực của nhân dân thì ra Nghị quyết hoặc Chỉ thị để xác định rõ quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lựa chọn các vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - xây dựng hệ thống chính trị của huyện thì tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết hoặc Đề án lãnh đạo toàn diện (trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành đã ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề và 02 Đề án để lãnh đạo các nhiện vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã Ban hành 01 Nghị quyết, 08 Chỉ thị, 22 chương trình, 77 kế hoạch và 150 kết luận để lãnh đạo và tổ chức thực hiện).

Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thông qua tổ chức đảng, đảng viên và việc lựa chọn giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức danh cán bộ trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua vai trò chỉ đạo, giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Yêu cầu cấp ủy đảng các cấp và cá nhân mỗi đồng chí cấp ủy viên phải xây dựng phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, luôn gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; người đứng đầu cấp ủy đảng chấp hành nghiêm Quy định tiếp dân theo định kỳ và tham gia đối thoại với nhân dân khi có yêu cầu. Thường xuyên chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong Đảng bộ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể, hạn chế về số lượng và thời gian hội họp và việc phát hành văn bản giấy, dành thời gian nắm bắt tình hình, cơ sở, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Từ kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ huyện Đak Đoa trong nhiệm kỳ vừa qua đã lãnh đạo đạt và vượt 29/30 chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra; duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 11,5%/năm; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và nhất là Thương mại - dịch vụ tăng 7,94%; thu nhập bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 đạt 43,4 triệu đồng, tăng gấp 1,45 lần; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.072 tỷ đồng, tăng 1,6 lần; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 62.299 triệu đồng, tăng 172,3% so với năm 2015. Thực hiện đạt kết quả tích cực hai Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự kiến đến cuối 2020 toàn huyện có 8/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững; giải quyết cơ bản các vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài trong nhân dân. Hoàn thành đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên rõ rệt. 

Trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, Nhận thức sâu sắc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu tất yếu, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng bộ trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, việc đổi mới phải được tiến hành thường xuyên trong toàn đảng bộ huyện đảm bảo sự nhất quán, đồng bộ, mà trước hết là các cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên trong thực hiện vai trò lãnh đạo và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là, Trong quá trình thực hiện, phải luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của Đảng cấp trên và vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, khuyến khích các tập thể, cá nhân cần tư duy năng động, sáng tạo, song cũng cần chú trọng đảm bảo tính ổn định, tránh chủ quan, nóng vội.

Thứ ba, Khi đã thống nhất chủ trương thì phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Bản thân từng cấp ủy và cá nhân phải thực sự quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ tư, Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện cần yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện và đề cao tính kỷ cương, kỷ luật trong nội bộ.

Thứ năm, Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thực sự hiệu quả thì cần phải dựa vào dân, tăng cường đổi mới công tác dân vận; đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với nhân dân.

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG