Unable to connect to the remote server Đảng bộ An Khê tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị
01/09/2019 - Lượt xem: 2741
Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương pháp học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng qua đó làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về đường lối đổi mới của Đảng, luôn trung thành, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và nhân dân; củng cố, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI thành các quy định, quy chế, chương trình hành động cụ thể. Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy được xây dựng ngay từ đầu nhiệm kỳ; nội dung đã làm rõ vai trò quyết định của tổ chức đảng và trách nhiệm cá nhân theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng đạt tiến độ, kế hoạch đề ra; nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, quyết tâm thực hiện thắng lợi 03 nhiệm vụ trọng tâm của thị xã mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã xác định.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nhìn nhận một cách thẳng thắn những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để thực hiện. Sau khi tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt thị xã, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc một cách nghiêm túc; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê. Ảnh: Nguyễn Đông

Vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng từng bước được nâng lên. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); khả năng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết đại hội đảng của các cấp được thực hiện nghiêm túc; nhiều cấp ủy đã chủ động xây dựng các nghị quyết chuyên đề trong nhiệm kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, đã từng bước nâng cao khả năng lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở xã, phường trong việc chủ động nắm bắt vấn đề, đề xuất hướng giải quyết đối với những tình huống phát sinh ở cơ sở; đề xuất chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Ban Bí thư về nhiệm vụ tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Ban Thường vụ Thị ủy đã kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của thị xã. Qua triển khai thực hiện đã làm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác phòng, ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần tạo sự ổn định về an ninh, chính trị để tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã trong tình hình mới.

Minh Tân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG