The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
11/08/2019 - Lượt xem: 1978
Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Huyện ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy cơ sở và các cơ quan có liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân về nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền vận động bằng các nội dung hình thức đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được gắn kết, cùng phát triển với các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, chưa thật vững chắc; nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng trong xây dựng phong trào chưa đầy đủ. Nội dung hiệu quả của một số mô hình vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hạn chế; lực lượng nòng cốt một số nơi còn yếu và chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa cao, chưa tích cực và đồng bộ. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Công tác tham mưu giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ở một số địa phương còn lúng túng, hiệu quả thấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu dân cư chưa thực sự hiệu quả.

Tình hình an ninh, trật tự hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động chống đối đang lợi dụng dân chủ và không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Tình trạng suy thoái chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bước đầu được ngăn chặn đẩy lùi, song vẫn chưa khắc phục triệt để, tác dụng tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, gây tâm lý bất an trong nhân dân, ảnh hưởng ổn định phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn các cấp, mà nòng cốt là công an và quân sự tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 09 của Ban Bí thư; đồng thời quán triệt và tập trung thực hiện nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống phản động, các loại tội phạm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động phong trào. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Mọi chủ trương biện pháp kế hoạch vân động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trước hết phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và nhu cầu của đời sống nhân dân; hoạt động của phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, gắn với cuộc vận động phong trào thi đua và kế hoạch chương trình công tác phát triển kinh tế xã hội cuả từng địa phương, cơ quan, ban ngành.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG