Unable to connect to the remote server Đak Đoa: Chú trọng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
08/07/2018 - Lượt xem: 1902
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, nhất là Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa IX) về ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (Quy chế 58). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trong cả nhiệm kỳ; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành xây dựng quy chế của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp mình theo đúng quy định và phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên, trong đó chú trọng đến công tác giám sát tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng... 

Từ năm 2008 đến năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát 17 tổ chức đảng, 65 đảng viên, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở giám sát 59 tổ chức đảng, 72 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở… Cùng với đó, thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với việc thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 04-7-2007 của Bộ Chính trị khóa X). Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế của các tổ chức đảng, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa

Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, từ đó công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên và hiệu quả; việc theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được tốt hơn;  việc xem xét, xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, từ đó đã có tác dụng giáo dục, kịp thời ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian qua, thực hiện Quy chế 58, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ. Qua giám sát trực tiếp và gián tiếp đối với cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy, việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội, quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ đều thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Riêng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, thực hiện giám sát kết quả dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc bằng hình thức báo cáo bằng văn bản về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) để Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo. Từ năm 2008 đến năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giám sát chuyên đề 41 cuộc (năm 2008: 4, năm 2010: 5, năm 2011: 3, năm 2012: 5, năm 2013: 4, năm 2014: 4, năm 2015: 4, năm 2016: 5, năm 2017: 7) đối với 17/17 xã, thị trấn về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, tiến hành sơ, tổng kết việc thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan đến công tác cán bộ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy cũng thường xuyên nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở Đảng bộ huyện Đak Đoa những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mang lại một số kết quả, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG