Unable to connect to the remote server Chương trình hành động Ngành Kiểm tra đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
12/07/2021 - Lượt xem: 1858
Nhằm thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Chương trình hành động Ngành Kiểm tra đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo đó, yêu cầu Ngành kiểm tra đảng phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời, đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, gồm: (1) Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. (2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tham gia hoàn thiện đồng bộ các quy định của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. (4) Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiến hành các hoạt động nghiên cứu, học tập, hợp tác quốc tế để bổ sung luận cứ khoa học, đề xuất, điều chỉnh, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp. (5) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ở góc độ của tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã tham gia ý kiến đối với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm như: Đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền... để chủ động phòng ngừa vi phạm. Xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Chú trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Hằng 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG