The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số
15/03/2020 - Lượt xem: 2776
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17 tháng 4 năm 2009 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2009 về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác, toàn tỉnh có 84 cán bộ, công chức cấp huyện được tăng cường bố trí các chức vụ chủ chốt cấp xã và có 141 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về các xã vùng II, vùng III. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã có 4.660 người, trong đó 1.372 cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số (chiếm 29,4%); 11.556 cán bộ hoạt động không chuyên trách, trong đó 5.528 cán bộ là người dân tộc thiểu số (chiếm 47,8%).

 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm mô hình sản xuất nông nghiệp cao của em Hồ Thị Viên - Cán bộ người dân tộc Barnah đang công tác tại xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: N.Đ

Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cơ cấu cán bộ, công chức người dân tộc Bahnar, Jrai trong các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Thông tri số 07-TT/TU, ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện việc điều động và luân chuyển bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Theo đó, phải tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tại chỗ, bố trí công tác tại các cơ quan trong hệ thống chính trị đạt các chỉ tiêu quy định trong Chỉ thị 47-CT/TU. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị thuộc tỉnh bố trí ít nhất 10% so với tổng biên chế được giao. Các huyện bố trí ít nhất 15% so với tổng biên chế được giao, riêng huyện Đak Pơ và thành phố Pleiku ít nhất là 10%. Đối với thị xã An Khê, do số lượng người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn ít, nên phấn đấu bố trí và sử dụng số lượng phù hợp cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Đối với cấp xã tăng cường việc tạo nguồn, tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ, nhất là các xã ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ ở cấp xã có tỷ lệ phù hợp tương ứng với dân số trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 5.275 cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, trong đó cấp tỉnh 1.192 người (chiếm 12,8%), cấp huyện 2.711 người (chiếm 13,7%); cấp xã 1.372 người (chiếm 29,4%). Số lượng cơ cấu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 2.636 người. Số ủy viên cơ cấu trong ủy ban mặt trận các cấp người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2014 - 2019 có 3.638 vị.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đảm bảo ổn định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tri số 07-TT/TU, ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cơ cấu cán bộ, công chức người dân tộc Bahnar, Jrai trong các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, kịp thời định hướng chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Chú trọng giải quyết việc làm cho sinh viên người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp ra trường. Có chính sách để thu hút sinh viên, nhất là sinh viên giỏi, sinh viên người dân tộc thiểu số về công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số để an tâm công tác.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG