The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ thị tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021
08/03/2021 - Lượt xem: 2026
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18-1-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 21-1-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021; chú trọng các giải pháp khắc phục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phục hồi tăng trưởng kinh tế nhằm tạo điều kiện hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tăng nguồn thu, phấn đấu đạt tổng thu NSNN từ 5.047 tỷ đồng trở lên.

Cùng với đó, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá đất ngay từ đầu năm để khai thác các nguồn thu về đất nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán tiền sử dụng đất được giao. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng; tổ chức rà soát, kiểm tra thực hiện nghiêm túc kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra; xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực tài chính, tổ chức thu hồi đầy đủ, kịp thời vào NSNN. Phối hợp với cơ quan thuế ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách. 

Các sở, ngành, địa phương phải đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách. Ảnh: M.T
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách. Ảnh: M.T

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc chỉ thị này; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN; đánh giá, phân tích cụ thể, nắm chắc nguồn thu trên từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, các khoản thuế còn thất thu, chủ động đề ra các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt, liên tục nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế để phục hồi tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh; tiếp tục theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn; giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định theo chính sách của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ thuế; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân nợ thuế lớn, có đủ khả năng nhưng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ; tiếp tục rà soát, thống kê người nộp thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp theo quy định. Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đơn giản thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; rà soát số tiền kiến nghị phải xử lý tài chính và đôn đốc nộp vào NSNN đúng thời hạn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thu NSNN, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện nghiêm công tác phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành, địa phương, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá nguồn thu, tiến độ thu để xây dựng kế hoạch thu ngân sách tích cực nhất; dự lường tình hình dịch bệnh, thiên tai để có kịch bản phù hợp, đảm bảo tạo nguồn thu tích cực, hiệu quả và đề xuất, kiến nghị kịp thời để UBND tỉnh điều hành ngân sách địa phương. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí, các quy định về giá đất… khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu, đảm bảo phù hợp với thực tế; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi, các khoản phải nộp vào NSNN. Cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ về tài chính để phối hợp quản lý tiền thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt và tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch cấp huyện để tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần năng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để thông báo đơn giá thuê đất, giao đất và thu nộp vào ngân sách kịp thời, đúng quy định. Xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và rà soát điều chỉnh bảng giá các loại đất; tăng cường công tác quản lý các khoản thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch được giao; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút nhiều dự án triển khai trên địa bàn trong thời gian tới; cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn để có giải pháp khai thác nguồn thu, quản lý thuế hoạt động vãng lai hoặc thuế nhà thầu nước ngoài cũng như danh mục các dự án triển khai chậm tiến độ, dự án triển khai không đúng mục tiêu, không đúng điều kiện giấy phép xây dựng đã ghi tại giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư để làm cơ sở xử lý theo quy định.

Sở Công thương cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thuế thông tin các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời, điện gió… để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu thuế nhằm hạn chế thất thoát nguồn thu. Ảnh: M.T
Sở Công thương cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thuế thông tin các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời, điện gió… để làm cơ sở quản lý thu thuế nhằm hạn chế thất thoát nguồn thu. Ảnh: M.T

Sở Công thương cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thuế thông tin các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời, điện gió… của các tổ chức, cá nhân đang triển khai hoặc đã hoàn thành; cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép hoạt động để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu thuế nhằm hạn chế thất thoát nguồn thu. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; rà soát, thống kê các đơn vị kinh doanh xăng dầu để phối hợp các cơ quan chức năng trong việc quản lý thuế, chống thất thu thuế trong lĩnh vực này. Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách. 

Sở Giao thông-Vận tải cung cấp kịp thời cho cơ quan thuế các thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép, phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải; phối hợp trong việc kiểm tra xác định thông tin các phương tiện vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh hoặc không hoạt động kinh doanh, quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu trong kinh doanh vận tải.

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tăng cường việc kiểm tra thực tế khai báo về giá, xuất xứ, mã số hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan rà soát lại các khoản thu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan ngày càng nhiều qua cửa khẩu này, phục vụ yêu cầu phát triển và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Ngoài ra, cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương nắm thông tin của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh để làm việc với nhà đầu tư, đơn vị nhập khẩu, vận động lập tờ khai, nộp thuế nhập khẩu cho tỉnh đối với máy móc, thiết bị, hàng hóa nhập khẩu của dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các dự án khác nhằm tăng nguồn thu cho tỉnh.

Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tài chính các cấp trong công tác thu ngân sách nhằm thu kịp thời các khoản thu vào NSNN; có giải pháp giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2021 kịp thời, đúng quy định; phối hợp với cơ quan thuế thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan thuế phát hành, thông tin kịp thời cho cơ quan thuế khi làm thủ tục thanh toán của chủ đầu tư cho đối tượng thụ hưởng còn nợ thuế và các thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG