Unable to connect to the remote server Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ báo cáo công tác nhiệm kỳ
22/03/2016 - Lượt xem: 2178
Ngày 22/3, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá cao báo cáo của Chính phủ

10.22':
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Báo cáo thẩm tra đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo Báo cáo nhiệm kỳ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ đã nhận định, phân tích đầy đủ bối cảnh, điều kiện và kết  quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn 2011 -2016.  Mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, KTXH trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, góp phần tích cực vào việc bảo đảm phát triển KTXH, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại.

 

Đồng thời Báo cáo công tác nhiệm kỳ cũng làm rõ các giải pháp tích cực để phát huy những mặt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Chính phủ, để Chính phủ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

 

Báo cáo thẩm tra cũng đề nghị Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ cần phân tích, làm rõ đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan đối với từng hạn chế, yếu kém nêu trong Báo cáo của Chính phủ, từ đó nêu lên hướng khắc phục cho nhiệm kỳ sau…

Báo cáo thẩm tra mong muốn Chính phủ cần có các giải pháp hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt hơn để thực sự trở thành một Chính phủ vì dân, năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch, góp phần bảo đảm sự ổn định đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trước những thách thức mới, để Chính phủ thực sự là cơ quan hành chính cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9.10': Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Thống nhất quản lý phát triển KTXH

Về thống nhất quản lý phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững.

Theo đó, đã điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp giữa các chính sách để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm 2011 – 2015; bảo đảm mặt bằng lãi suất phù hợp và vốn tín dụng cho nền kinh tế; quản lý hiệu quả tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ và bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước; điều chỉnh chính sách thu để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đã đạt được kết quả bước đầu; tập trung thực hiện đạt những kết quả các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng tăng cường lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tích cực triển khai và đạt được những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và Nghị quyết về chính sách xã hội, nhất là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách; bố trí tăng thêm ngân sách nhà nước và huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; điều chỉnh tăng lương; bảo đảm an sinh xã hội, từng bước tiếp cận với chuẩn mực quốc tế; giải quyết việc làm; giảm nghèo bền vững; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội; bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân...

 

Tăng cường quản lý nhà nước về y tế. Chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là về y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; quản lý thuốc chữa bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm... Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.... Chú trọng hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý thông tin, báo chí;..

Công tác xây dựng pháp luật đã có bước tiến mới

Về xây dựng và thực thi pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, Nhà nước, xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành và xử lý các văn bản, quy định trái pháp luật.

Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện và đề xuất 82 dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi hoặc xây dựng mới để thi hành Hiến pháp 2013.

Đã trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cho cả nhiệm kỳ và từng năm; ưu tiên hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân phù hợp với Hiến pháp mới.

Đã dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, ổn định hơn. Ngoài các phiên họp Chính phủ thường kỳ còn tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã trình và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 95 luật, pháp lệnh, chiếm 86% tổng số luật, pháp lệnh được ban hành (chưa tính 7 dự án Luật được trình thông qua tại Kỳ họp này).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1.058 văn bản quy phạm pháp luật. Việc xây dựng luật, pháp lệnh cơ bản bảo đảm tiến độ.

Nợ đọng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm mạnh, năm 2015 chỉ còn nợ 4 văn bản, thấp nhất trong nhiệm kỳ (năm 2011 là 33 văn bản, năm 2012 là 24, năm 2013 là 17, năm 2014 là 6).

Công tác xây dựng pháp luật đã có bước tiến mới, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hệ thống pháp luật cơ bản được hoàn thiện, bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước.

Xây dựng, kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước

Về xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình và được Quốc hội phê chuẩn cơ cấu tổ chức với 22 bộ, cơ quan ngang bộ; không thành lập mới và đã giảm 01 tổng cục so với đầu nhiệm kỳ; tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên trong nhiệm kỳ giảm được 4.131 biên chế...

 

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong 5 năm, đã ban hành 25 Nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 94,7%. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành.

 

Trong hoạt động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của từng thành viên Chính phủ; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, các quy định của Hiến pháp, pháp luật; thống nhất quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại.

 

Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực quản trị, dự báo và xây dựng cơ chế chính sách; đề cao trách nhiệm giải trình; coi trọng việc tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và phản biện xã hội. Bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

 

Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực cao nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Các thành viên Chính phủ đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia vào công việc chung của Chính phủ; phối hợp công tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Bên cạnh đó, báo cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày cũng chỉ rõ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ của Chính phủ về tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo; về bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; về quản lý công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; về phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; về chấp hành sự giám sát của Quốc hội và báo cáo trước nhân dân.

Chấp hành nghiêm sự giám sát của Quốc hội

 

Về chấp hành sự giám sát của Quốc hội và báo cáo trước nhân dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp hành nghiêm sự giám sát của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn, trả lời chất vấn. Phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung và chương trình các kỳ họp Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đã trình 236 báo cáo, tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

 

Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã thực hiện đúng quy định trong các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã trả lời trên 1.000 câu hỏi chất vấn trực tiếp và trên 1.500 phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

 

Khẩn trương xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Đã chủ động cung cấp thông tin về triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân thông qua báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cuộc họp báo và qua Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Chấp hành nghiêm các quy định về báo cáo và trình Chủ tịch nước. Trong nhiệm kỳ đã gửi trên 9.200 văn bản báo cáo, tờ trình về các vấn đề kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, quốc tịch, đặc xá, thi đua khen thưởng, ký kết các điều ước quốc tế, phong hàm, cấp, danh hiệu... theo quy định của pháp luật.

Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; về xây dựng và thực thi pháp luật; về xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước; về lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; về lãnh đạo, quản lý bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; quản lý công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; về quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; về việc bảo đảm cho công tác giám sát của Quốc hội, trả lời chất vấn thực hiện lời hứa và giải quyết kiến nghị của cử tri.

 

Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên đây do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nêu rõ nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đủ rõ và còn khác nhau nên việc xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn lúng túng, thiếu nhất quán, chưa thật phù hợp, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

 

Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và còn nhiều hạn chế, nhất là trong việc thể chế hóa, tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế chính sách, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

 

Phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế xã hội có mặt chưa phù hợp, hiệu lực hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tổ chức bộ máy và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nhiều mặt còn hạn chế, nhất là năng lực xây dựng và thực thi thể chế pháp luật, cơ chế chính sách.

Năm bài học kinh nghiệm

 

Báo cáo nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Thứ nhất, phải quán triệt, thể chế hóa kịp thời, phù hợp chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; sáng tạo trong tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Tập trung sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững.

 

Thứ hai, phải bám sát chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của tập thể Chính phủ, đề cao trách nhiệm của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Đặc biệt chú trọng đánh giá đúng tình hình, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, gắn trước mắt với cơ bản lâu dài và ứng phó kịp thời với diễn biến mới của tình hình. Bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Lấy kết quả thực hiện để đánh giá tính đúng đắn của chính sách và năng lực quản lý điều hành.

 

Thứ ba, trong điều kiện khó khăn càng phải tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của người dân. Chú trọng phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện nhất quán, thiết thực phát triển văn hóa và tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước phát triển. Tăng cường quyền làm chủ của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

 

Thứ tư, cùng với phát triển kinh tế phải tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thứ năm, phải thường xuyên tăng cường khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương và phối hợp chặt chẽ các tổ chức trong hệ thống chính trị để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình thực hiện nhiệm vụ được giao

 

Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực có phần đóng góp và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, giám sát của Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của đồng bào ta trong và ngoài nước.

 

Trân trọng cảm ơn Chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới về tình hữu nghị, sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ quý báu đã dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

 

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém; đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* 8.40': Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước.

Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Chủ tịch nước trình bày rõ các nội dung về: Lập pháp, hành pháp, tư pháp, đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Cụ thể, về lập pháp Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự trình Quốc hội phê chuẩn và ký quyết định bổ nhiệm các chức danh theo thẩm quyền. Chủ tịch nước đã chỉ đạo tổng kết, góp ý Hiến pháp, ký lệnh công bố Hiến pháp, các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua;…

Về hành pháp, Chủ tịch nước thường xuyên làm việc với các bộ, ngành địa phương về những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, những vấn đề quốc kế dân sinh;… xem xét thận trọng các vấn đề hợp tác quốc tế, nhất là về vay nợ, sử dụng hiệu quả vốn vay nước ngoài; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác này đi vào nề nếp, hiệu lực, hiệu quả.

Về tư pháp, Chủ tịch nước luôn quan tâm sát sao đến công tác đổi mới hoạt động tư pháp; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; công tác bổ nhiệm các chức danh tư pháp đạt kết quả tốt, góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp; đồng thời Chủ tịch nước luôn quan tâm chỉ đạo, giải quyết xử lý án oan sai; thực hiện tốt chính sách khoan hồng…

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã chỉ đạo sát sao và có ý kiến kịp thời các vấn đề về quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới;…

Chủ tịch nước cũng phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Khi đi công tác địa phương, công tác nước ngoài, Chủ tịch nước thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, tặng quà động viên nhân dân, kiều bào…

Về hoạt động đối ngoại, trên cương vị của mình Chủ tịch nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế, vướng mắc; chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng để Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.


Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ là ban hành Hiến pháp 2013

8.05': Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013, ban hành các đạo luật theo tinh thần của Hiến pháp với nhiều nội dung đổi mới.

Quốc hội, ĐBQH đã làm việc hết sức mình lắng nghe, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của đồng bào trong và ngoài nước để cụ thể hóa trong Hiến pháp, trong đó đề cao quyền con người, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, bảo đảm các quyền về kinh tế, chính trị, dân sự… xác định các nguyên tắc cơ bản đổi mới bộ máy nhà nước, bảo đảm sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan quyền lực nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành tựu nổi bật của khóa XIII là Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 2013, căn bản hoàn thành các đạo luật cụ thể hóa Hiến pháp, hoàn thiện thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa; hoạt động lập pháp không ngừng được nâng cao về chất lượng; việc thảo luận thông qua dự án luật đi vào nề nếp, đúng quy trình…

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước về kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kịp thời ban hành các quyết sách đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức… theo đó, trong nhiệm kỳ qua, KT-XH phát triển ổn định, đời sống nhân dân tăng lên, an ninh trật tự được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt được nhiều thành tựu.

Hoạt động giám sát; hoạt động chất vấn; hoạt động đối ngoại,... của Quốc hội; hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, hoạt động của các đại biểu Quốc hội cũng có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động lập pháp của Quốc hội vẫn còn những hạn chế như: một số dự án luật chưa đúng tiến độ, chương trình; nội dung nhiều luật chưa cụ thể; việc ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn luật vẫn là khâu yếu làm cho luật chậm đi vào cuộc sống,…

Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trong các mặt: Chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn; vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng còn nhiều hạn chế,…

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, buổi sáng ngày 22/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Buổi chiều, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Tiếp đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG