The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Sê: Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ
19/08/2019 - Lượt xem: 2317
Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả.

Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy về công tác chính trị nội bộ được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện một cách nghiêm túc đến đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Qua công tác quán triệt, nhận thức của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến rõ nét và không ngừng được nâng lên, các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định có liên quan qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn đảng bộ huyện; đảm bảo nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với các cơ quan liên quan, quy chế xác định được nội dung, phương châm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ và trách nhiệm của từng cơ quan trong phối hợp thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, đặc biệt là việc trao đổi thông tin về tình hình tư tưởng, chính trị hiện nay của đội ngũ đảng viên để phục vụ cho công tác cán bộ của huyện. Bố trí và thường xuyên kiện toàn việc phân công cán bộ phụ trách tham mưu công tác bảo vệ chính trị của Huyện ủy là những đồng chí có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, đảm bảo tham mưu thực hiện công tác chính trị nội bộ của huyện một cách kịp thời, thận trọng và chính xác.

Việc kết luận lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, khách quan và trung thực; làm tốt việc quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ về bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật nội bộ đối với cán bộ, đảng viên khi xem xét về vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kết luận về quan hệ lịch sử chính trị gia đình của 83 trường hợp có vấn đề về chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác phát triển đảng (trong đó: phục vụ công tác cán bộ 43 trường hợp, phục vụ công ác phát triển đảng viên 40 trường hợp). Từ năm 2018 đến nay, các quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đều kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi quyết định kết nạp. Thực hiện nghiêm Quy định số 2617-QĐ/TU ngày 12/06/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng đã cho 148 đảng viên đi nước ngoài, các đảng viên sau khi trở về nước đều có báo cáo kết quả chuyến đi với tổ chức đảng theo quy định.

Để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ huyện trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp như: Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; thực hiện tốt khâu thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Kết luận tiêu chuẩn chính trị của các quần chúng ưu tú trước khi quyết định kết nạp vào Đảng. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý để có chính sách sử dụng, quản lý cán bộ, đảng viên phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm phát luật, kỷ luật của Đảng, nói, viết và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng; tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết trong Đảng…

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên công tác trong các cơ quan, bộ phận trọng yếu cơ mật phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước khi ra nước ngoài công tác, học tập, du lịch, thăm thân, chữa bệnh…; quy định về đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, có con kết hôn với người nước ngoài; quy định về kỷ luật phát ngôn, cung cấp trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, trong trường hợp cần thiết phải điều chuyển, bố trí công tác khác.

Minh Tân 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG