The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chư Pưh: Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân
26/04/2020 - Lượt xem: 2567
Thời gian qua, huyện Chư Pưh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, hằng năm ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng Quyết định 553-QĐ/TU. Cụ thể năm 2017 ban hành kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa; năm 2018 ban hành kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc, đối thoại tại xã Ia Le, Ia Hla, Ia Blứ; năm 2019 ban hành kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 07 tháng 01 năm 2019 về tiếp xúc, đối thoại tại xã Ia Hrú, Ia Blứ, Ia Dreng, Ia Rong, Ia Phang, Chư Don, Ia Hla; Kế hoạch số 162-KH/HU, ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo chuyên đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đường giao thông nông thôn và điện sinh hoạt và sản xuất. Đối với cấp ủy xã, thị trấn hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại theo đúng Quyết định số 553-QĐ/TU.

Để việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại vào chương trình công tác hằng năm; xây dựng kế hoạch đối thoại hằng năm, thông báo thời gian đối thoại đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua hệ thống truyền thanh và các cuộc họp khu dân cư; trước 1 tuần tổ chức Hội nghị đối thoại Huyện ủy đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị huyện, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn nằm trong kế hoạch tổ chức hội nghị của huyện tiến hành họp dân, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng hợp kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và những vấn đề cần xin ý kiến của nhân dân. Kết thúc hội nghị đối thoại, Thường trực Huyện ủy đã ban hành kết luận, giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn có hướng giải quyết và báo cáo cấp ủy về các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp huyện giải quyết.

Trung ương kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Gia Lai, trong đó có việc thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ

Thông qua các buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong 3 năm qua đã có 250 lượt góp ý, kiến nghị, phản ánh lên cấp ủy chính quyền; các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời thấu tình đạt lý trước những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong Hội nghị. Sau các cuộc tiếp xúc đối thoại cấp ủy đã ban hành kết luận chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng ở huyện giải quyết kịp thời những tồn tại hạn chế mà nhân dân phản ánh, kiến nghị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động trong công tác giám sát sau các cuộc tiếp xúc đối thoại.

Hiệu quả việc tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lắng nghe những phản ánh trung thực, khách quan của nhân dân về việc chấp hành chính sách, pháp luật, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từ đó đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để điều chỉnh phù hợp. Những ý kiến tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, xử lý. Do đó, đã góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề còn khúc mắc, bức xúc trong nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, các chương trình, đề án được tuyên truyền sâu rộng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thông qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự ý thức về trách nhiệm trong thực thi công vụ, đổi mới tác phong và thái độ phục vụ nhân dân.

Để việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ngày càng thực chất, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh cần quan tâm chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và của các cơ quan liên quan trong tham mưu, giải quyết kiến nghị của người dân; chú trọng phát huy dân chủ theo phương châm “gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân”. Thực hiện nghiêm túc việc đối thoại định kỳ, chủ động đưa hoạt động đối thoại với dân trở thành nền nếp của cấp ủy, chính quyền, ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu. Ngoài tổ chức đối thoại định kỳ cần chú trọng tổ chức đối thoại đột xuất với dân để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với các hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xem xét, giải quyết những phản ánh của cử tri, nhân dân và dư luận liên quan đến những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện, xã bầu theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định người đứng đầu chính quyền cấp huyện, xã tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân theo Quyết định 553-QĐ/TU; phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định. 

Minh Đức

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG