Unable to connect to the remote server Chư Prông: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước
13/07/2018 - Lượt xem: 12778
Từ năm 2013 đến nay đã tiến hành cấp cho 86.077 khẩu với 8.173.885.292 đồng; 860 con bò giống sinh sản theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; cấp cho 8.851 hộ với tổng số tiền 9.664.840.000 đồng, 346 con bò giống sinh sản theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (CT135); cấp cho 234.540 khẩu với 1.172.925 kg muối theo Quyết định số 168/QĐ-TTg.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Việc thể chế hóa các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện được triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp", các cấp chính quyền đã tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; từng bước đổi mới phương thức làm việc theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng dân và lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của quần chúng nhân dân. Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành trong triển khai thực hiện các chương trình 135, Quyết định 134, Nghị quyết 30a của Chính phủ, huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu, dự án, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân để ổn định cuộc sống. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thông tin sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân; theo dõi, nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Từ năm 2013 đến nay đã tiến hành cấp cho 86.077 khẩu với 8.173.885.292 đồng; 860 con bò giống sinh sản theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; cấp cho 8.851 hộ với tổng số tiền 9.664.840.000 đồng, 346 con bò giống sinh sản theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (CT135); cấp cho 234.540 khẩu với 1.172.925 kg muối theo Quyết định số 168/QĐ-TTg.

Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu được thực hiện khá nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; học hỏi dân, dựa vào dân. Còn đối với những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm sẽ được thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh. Qua công tác kiểm tra nội bộ có 02 trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đã tiến hành kiểm điểm, chuyển đổi vị trí công tác 01 trường hợp, chuyển đổi địa bàn 01 trường hợp; kỷ luật 84 trường hợp; buộc thôi việc 06 trường hợp; truy cứu trách nhiệm hình sự 02 trường hợp.

Việc xây dựng và thực hiện quy định để cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân được đẩy mạnh. Triển khai thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp đã tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh phức tạp, làm rõ những vấn đề thắc mắc của người dân, góp phần vào việc phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Ủy ban nhân dân các cấp đã duy trì tiếp xúc, đối thoại với công dân vào sáng thứ 7 hằng tuần để giải thích, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong thời gian qua, chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của nhân dân được duy trì thực hiện, huyện đã bố trí trụ sở và thành lập Ban tiếp công để tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị chính đáng của công dân. Các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã tiếp 1.288 lượt công dân, tiếp nhận tổng số 969 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Trong tổng số 969 đơn thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và UBND các xã, thị trấn là 865 đơn, trong đó thẩm quyền của cấp huyện là 179 đơn, thẩm quyền của cấp xã, thị trấn 671 đơn, đơn chuyển các cơ quan đảng, tư pháp là 15 đơn. UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện cùng các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đã giải quyết xong 754/865 đơn đạt tỷ lệ 87,2%.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm triển khai thực hiện. Việc thực hiện cơ chế “một cửa, “một cửa liên thông” được duy trì và đã có những chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2016, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện đã tiếp nhận 7.543 hồ sơ đăng ký đất đai, đã giải quyết xong 6.758 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,6%, 785 hồ sơ đang xem xét; tiếp nhận 14.033 hồ sơ đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, đã giải quyết xong 14.033 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; tiếp nhận 315 hồ sơ cấp phép xây dựng, đã giải quyết xong 215 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; cấp mới, cấp đổi 1.052 giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng số vốn là 401,715 tỷ đồng. Việc nhận, trả kết quả và kiểm soát quá trình nhận và xử lý hồ sơ được chú trọng; thường xuyên kiểm soát chất lượng và thời gian giải quyết công việc của bộ phận chuyên môn; minh bạch quy trình tiếp nhận, xử lý công việc; chấn chỉnh ngay đối với cán bộ, công chức trong giải quyết công việc gây bức xúc cho nhân dân như về đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống “Một cửa điện tử”, xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành, áp dụng gửi một số văn bản thông thường qua mail công vụ (thay văn bản giấy), đồng thời lắp đặt hệ thống máy chủ, thiết bị liên quan và đã triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành đến cấp xã. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Chỉ đạo cấp xã nâng cao chất lượng cải cách hành chính nói chung, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch của công dân.

Việc phân công lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp phụ trách công tác dân vận chính quyền được triển khai thực hiện. Cụ thể, trong thời gian qua các cấp chính quyền huyện, cơ sở đã phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách công tác dân vận của chính quyền để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức; tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân. Việc định kỳ sơ kết, tổng kết công tác dân vận chính quyền được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG