The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Góp phần đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng
31/12/2020 - Lượt xem: 1753
Những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tích cực phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy

Ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương. Tháng 12-1974, tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Trung ương khóa III quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương thay cho Ban Pháp chế Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu cao nhất của Đảng trong lãnh đạo xây dựng pháp luật và bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử lúc bấy giờ nên Ban Nội chính Trung ương chưa chính thức đi vào hoạt động.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975), để đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường xây dựng và bảo vệ pháp luật, Ban Bí thư chủ trương kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các cấp. Trên cơ sở đó, ngày 1-10-1980, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và điều động đồng chí Nguyễn Phùng (Tập)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ty Công an làm Trưởng ban.

 

 Đồng chí Rah Lan Chung chủ trì đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê.  Ảnh: Ban Nội Chính
Đồng chí Rah Lan Chung chủ trì đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê. Ảnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, có nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy về công tác nội chính trong toàn tỉnh; theo dõi hoạt động của các ngành: Công an, Kiểm sát, Tòa án, Pháp chế, Thanh tra tỉnh. Ngày 27-9-1983, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum ban hành Nghị quyết số 93-NQ/TVTU bố trí đồng chí Lưu Văn Kiến (Lưu Hồng Hà)-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh sang làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Đến tháng 7-1984, thực hiện Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 5-4-1984 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giải thể Ban Nội chính và thành lập Tổ nghiên cứu công tác nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 23-12-1991, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 17-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề xuất và thẩm định đề án về an ninh chính trị, nắm tình hình các cơ quan trong hoạt động tố tụng. Tuy nhiên, do yêu cầu sắp xếp về tổ chức bộ máy của Đảng, tháng 5-2007, Bộ Chính trị quyết định giải thể Ban Nội chính Trung ương, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Trung ương Đảng, thành lập Vụ Nội chính thuộc Văn phòng Trung ương.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã kết luận: Lập lại Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng. Ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Đến ngày 8-4-2013, Ban Bí thư Trung ương ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 912-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng và Phòng Nội chính-Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Những kết quả nổi bật

Qua gần 8 năm tái lập, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đưa các hoạt động từng bước đi vào nền nếp, bước đầu đã tạo được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến những kết quả nổi bật như: tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tổ chức quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình từ cơ sở, qua đó dự báo, đánh giá, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Ảnh: Ban Nội Chính
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Với những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, Phòng Nội chính-Tiếp dân đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; Ban Nội chính Tỉnh ủy được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen. Nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tích cực phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Tăng cường công tác thanh-kiểm tra đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế có chuyển biến tích cực; nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại 10 đơn vị, địa phương với 10 vụ việc, vụ án và 182 cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội, thanh tra lĩnh vực phòng-chống tham nhũng. Qua đó, đã phát hiện, chỉ đạo khắc phục, xử lý 2 vụ việc, vụ án; 23 kết luận thanh tra có thiếu sót, sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế. Chủ trì tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 12 đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực nội chính và phòng-chống tham nhũng.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy giao theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo xử lý 57 vụ án, vụ việc và 10 khiếu nại về lĩnh vực tư pháp kéo dài, trong đó có 33 vụ/51 bị can về tội tham nhũng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 34 vụ, việc và 6 khiếu nại. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân; nhận và xử lý 1.325 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân. Chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng lên, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo vệ.

Có thể khẳng định, trong gần 8 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, là động lực để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Càng tự hào khi toàn thể cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng tỉnh luôn ý thức nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, sống gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt, nói đi đôi với làm; biến quyết tâm chính trị bằng những hành động, việc làm cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đặc biệt là đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, góp phần làm sáng ngời thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành Nội chính Đảng trong thời gian đến.

 

 RAH LAN CHUNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG